Sjuklön

Beräkning av lön under sjukfrånvaro

Under sjukfrånvaro skall sjukavdrag göras från lönen. Om sjukfrånvaron omfattar endast en viss del av tjänstgöringstiden görs ett mindre avdrag som svarar mot frånvarons omfattning (par­tiellt sjukavdrag).

Sjukavdrag under sjuklöneperioden (dag 1 - 14)
För varje dag som en arbetstagare skulle ha arbetat men är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs sjukavdrag per arbetsdag med

- dag 1 (karensdag) 100% avdrag

- dag 2 - 14 20% avdrag

Om arbetstagaren är frånvarande endast en del av karensdagen skall sjukavdrag göras enligt följande.

högst 25 % av arbetstiden - 25 % avdrag

mer än 25 % men högst 50 % - 50 % avdrag

mer än 50 % men högst 75 % - 75 % avdrag

mer än 75 % - 100 % avdrag

Återinsjuknande
Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas den enligt AFL som en fort­sättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd.

Hög sjukfrånvaro - s.k. allmänt högriskskydd
Om arbetstagaren under de senaste 12 månaderna haft 10 karens­dagar görs enligt SjlL, vid nästkommande sjukperiod, sjukavdrag för den första sjukfrånvarodagen med 20 procent på samma sätt som gäller för resten av sjuklöneperioden.

Vissa kroniskt sjuka - s.k. särskilt högriskskydd
För en arbetstagare som enligt beslut av försäkringskassan av me­dicinska skäl redan från första ersättningsdagen är berättigad till förhöjd sjukpenning görs enligt SjlL sjukavdrag för den första sjuk­frånvarodagen med 20 procent på samma sätt som gäller för resten av sjuklöneperioden.

Sjukavdrag efter sjuklöneperioden (dag 15 - ) när arbets­tagaren får sjukpenning från försäkringskassan
För varje kalenderdag då arbetstagaren får sjukpenning görs sjukavdrag enligt följande.

- dag 15 - 364 90% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 12,4% avdrag på lönedelar över Bb-tak

Övriga sjukavdrag

Sjukavdrag/löneavdrag när arbetstagaren får sjuk­ersättning eller aktivitetsersättning
En arbetstagare som får sjukersättning eller aktivitetsersättning skall ha löneavdrag som svarar mot förmånens omfattning (dvs. hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån).

Avdrag ska dock inte göras om en arbetstagare arbetar och har sjukersättning eller aktivitetsersättning med stöd av 16 kap. 17 § eller sjukersättning enligt 16 a kap. AFL.

Sjukavdrag vid förebyggande behandling
En arbetstagare som får sjukpenning för förebyggande behandling enligt 3 kap. 7 b § AFL skall ha sjukavdrag per arbetsdag de 14 första dagarna och per kalenderdag resterande dagar enligt följande

- dag 1 – 14 100% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 20% avdrag på lönedelar över Bb-tak

- dag 15 - 90 90% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 10% avdrag på lönedelar över Bb-tak

- dag 91 - 100% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 20% avdrag på lönedelar över Bb-tak

Rehabiliteringsavdrag
När en arbetstagare har rehabiliteringspenning skall rehabiliterings-
avdrag göras på lönen. Avdrag görs för varje kalenderdag enligt följande

- dag 1 – 14 100% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 20% avdrag på lönedelar över Bb-tak

- dag 15 – 360 90% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 10% avdrag på lönedelar över Bb-tak

- dag 361 - 100% avdrag på lönedelar upp till Bb-tak + 20% avdrag på lönedelar över Bb-tak

Löneavdrag vid arbetsskada
Om en arbetstagare har sjukersättning eller aktivitetsersättning på grund av en godkänd arbetsskada och därför också har arbetsskadelivrän­ta görs helt löneavdrag. Vid partiell arbetsskadelivränta görs parti­ellt löneavdrag i motsvarande mån.

Lön till smittbärare
Något avdrag skall inte göras på lönen när en arbetstagare är från­varande från arbetet på grund av att han är eller misstänks vara smittbärare enligt bestämmelserna i smittskyddslagen eller livsme­delslagen (motsvarande).


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-24

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20