Marie Curie Fellowship

I kontraktet med EU är det reglerat att den enskilde skall omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet. Dessutom får enligt internationella konventioner, lag samt kollektivavtal inte en anställd som är finansierad via MCF behandlas sämre än övriga motsvarande anställda.

Genom att universitetet ingår ett anställningsavtal med den utländske forskaren/forskarstuderande skall därför motsvarande bestämmelser som gäller för övriga anställda tillämpas även för den vars anställning är finansierad av MCF.

Normalt är frågan om lönenivå helt oreglerad och det ankommer på parterna i ett anställningsavtal att själva avgöra lönenivån. I fråga om en anställning som är finansierad genom ett MCF finns dock ett undantag på så sätt att det föreligger ett avtal med EU om ersättningens storlek. I vissa fall kan därför en forskare/forskarstuderande få en högre lön och därmed bättre anställningsvillkor jämfört med andra motsvarande anställda.

Slutsatsen blir därför att en lön som ligger under det i EU-kontraktet reglerade beloppet får inte beslutas. Inte heller får en anställd finansierad av MCF undantas från vissa anställningsförmåner även om dessa inte är finansierade genom kontraktet med EU.

Dessa ofinansierade kostnader som kan uppstå under vissa förutsättningar får betraktas såsom en form av ”motfinansiering”, se PM under rubriken Finansiering (sid 3). Erfarenheterna hitintills har dock visat att denna ”motfinansiering” blivit marginell.


Tillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20