Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Under avsnittet Arbetsmiljö finns information om hur undersökningar (kartläggning/planering) kan göras, vilka åtgärder som kan vidtas (även i förebyggande syfte) och hur uppföljning av arbetet kan genomföras.

Rektor har ett övergripande ansvar för arbetsmiljön inom hela universitetet och områdesstyrelserna har motsvarande ansvar inom sitt område. Universitetets skyddskommitté och områdenas arbetsmiljö- kommittéer behandlar arbetsmiljöfrågor på respektive nivå.

Prefekten har ansvar för det löpande arbetsmiljö- arbetet på institutionen och arbetsmiljöaspekterna ska finnas med i planering och genomförande av all verksamhet. Prefekten ansvarar för att arbetet bedrivs enligt intentionerna i arbetsmiljölagen så att ingen anställd eller studerande skadas eller far illa på arbetsplatsen. Vid tillfällen när detta ansvar inte kan fullgöras ska prefekten informera områdesstyrelse eller rektor.

Alla som är verksamma inom universitetet har ett ansvar för att missförhållanden eller risker uppmärksammas. Instruktioner, föreskrifter och rutiner skall följas och brister eller risker rapporteras till den som är arbetsmiljöansvarig. Skyddsombuden såväl som studerandeskyddsombuden är, genom sin roll och kompetens, en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön. Det är alltid den arbetsmiljöansvarige som har det yttersta ansvaret.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-12-10

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20