Tjänsteresor

Vid tjänsteresa och förrättning har den anställde rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Detta är en av de grundläggande bestämmelserna i Villkorsavtalet och Villkorsavtalet-T, 3 kap 1-6 §§ och Utlandsreseavtalet (2004-11-15).

En tjänsteresa är en resa som den anställde gjort i sitt arbete, d v s till ett annat ställe än där han normalt utför sina arbetsuppgifter (tjänstestället). En tjänsteresa anses påbörjad respektive avslutad vid den anställdes tjänsteställe eller hans bostad beroende på var den faktiskt påbörjats eller avslutats. Tjänsteresan kan vara mycket kortvarig, men den kan också pågå lång tid.

Det krävs alltid minst en hel övernattning (kl 00–06) för att betala ut skattefritt traktamente.Traktamente som betalas ut vid s k endagsförrättning (utan övernattning) hanteras som vanlig lön skatte- och avgiftsmässigt.

Anställda vid Lunds universitet som ska tjänstgöra utomlands mer än sex månader skall utlands- stationeras. Ett utlandskontrakt upprättas mellan arbetstgivaren och arbetstagaren.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-10-20

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20