Delpension

Delpension är arbetsgivarens verktyg vid ålders- och kompetensväxling.

Delpension kan utges fr o m den månad arbetstagaren fyller 61 år och längst t o m månaden före den arbetstagaren fyller 65 år. Det innebär att om någon anställd med stöd av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) fortsätter att arbeta efter denna tidpunkt, föreligger ingen möjlighet till delpension för perioden 65 – 67 år. Arbetstagaren får då återgå till samma omfattning som gällde före delpensionsledigheten.

Arbetstiden kan som mest minskas till hälften av ordinarie heltidsarbete. En person som har 50% eller mer i sjukersättning från försäkringskassan kan inte bli beviljad delpension eftersom man måste arbeta minst 50% av heltid.

Arbetsgivaren kan undantagsvis ompröva ett delpensionsbeslut om arbetstagaren begär det eller om ledighetsförmånen missbrukats.

Delpension innebär att den anställde beviljats minska sin arbetstid i syfte att vara pensionär under den frigjorda tiden. Det är inte tillåtet att förvärvsarbeta under denna tid. Den anställde har en skyldighet att informera arbetsgivaren om eventuellt förvärvsarbete. Delpensionsledigheten kan komma att omprövas om detta förvärvsarbete inte godkänns av arbetsgivaren. Det föreligger inget hinder mot bisysslor som har samma omfattning som före ansökan om delpension.

Den anställde behåller oförändrat sin rätt till pensionsförmåner enligt avtal (PA-91, PA-03) från den ordinarie pensionsåldern dvs som om han/hon fortsatt arbeta i samma omfattning som innan delpensionen. Det är endast en liten del som inte ersätts (gäller PA-03) och det är avsättningen till Kåpan och den individuella ålderspensionen av de pensionsgrundande tilläggen (tex semestertillägget) som pga delpensionen reduceras.

Det är arbetsgivaren som beslutar om rätt till delpension. Den beräknas och betalas ut av SPV (Statens pensionsverk).


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20