Allmänt

Generella föreskrifter om anställning finns i ett stort antal författningar. Dessutom är vissa frågor reglerade i kollektivavtal. En översiktlig och sammanfattande bild av den mångfald av regler som kan vara tillämpliga i ett ärende om anställning av arvbetstagare ges i Arbetsgivarverkets cirkulär "Att anställa".

Ärenden om anställning av arbetstagare hos statliga myndigheter innefattar myndighetsutövning. Därför gäller förvaltningslagen (FL) i princip i anställnings- ärenden om inte en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL.

Ett beslut om anställning behöver inte innehålla någon motivering. Har skälen utelämnats bör myndigheten på begäran av part om möjligt upplysa om dem i efterhand (20 § FL).

Beslut i ärenden om anställning ska innehålla uppgift om vad som gäller i fråga om överklagande och uppgift om de avvikande meningar som antecknats i protokollet eller annan handling (8 § Anställnings- förordningen).


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-10-22

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20