Lunds universitet

/o.o.i.s/4258 data

EQ11 - Education Quality 2011

EQ11:s slutrapport

EQ11:s slutrapport från planeringsfasen och genomförandefasen överlämnades till rektor 30 september 2011. Brevet till rektor och rapporten med bilagor hittas under fliken till vänster EQ11:s slutrapport.

Se den senaste power point presentationen av EQ11 som pdf-fil.
EQ11 presentation (pdf, nytt fönster)

Projektet EQ11 har under 2012 infasats i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden (se protokoll under nämndens hemsida). Projektplanen har reviderats. Styrgruppen för EQ11 lämnade rekommendationer om verksamheter som framgent är viktiga för universitetet att genomföra eller vidareutveckla. Tre nya projekt startade i november 2011 - se under fliken Arbetsgrupper. Under 2013 har utbildningsnämnden beslutat om medel för genomförande av 17 projekt. Projekten förtecknas i beslutsförslaget nedan.
EQ11-projekt 2013 (pdf, nytt fönster)

De externa rådgivarnas rapport

EQ11:s externa rådgivare ger i rapporten sina synpunkter och rekommendationer om utveckling av utbildningens kvalitet till Lunds universitet. De pekar på utmaningar universitetet ställs inför, styrkor att bygga vidare på och att spridas inom universitetet men också på verksamheter som behöver förbättras.
Underlag till rapporten är områdenas självreflexioner, rapporter från arbetsgrupperna och de samtal rådgivarna hade med universitetsledning, fakultetsledningar, studenter, doktorander, lärare och många andra anställda vid platsbesöket den första veckan i maj.

Läs de externa rådgivarnas rapport (pdf, nytt fönster)
Rådgivarnas preliminära synpunkter och råd gavs vid ett öppet möte den 6 maj 2011. Mötet spelades in och via länken nedan kan du ta del av det.

Mötet 6 maj 2011 
De externa rådgivarnas program 1-6 maj 2011 (pdf, nytt fönster) 
De externa rådgivarnas råd till Lunds universitet (pdf, nytt fönster)

En ”speaking” genomfördes 7 juni 2011 där områdena delade med sig av sina erfarenheter av EQ11 - processen så här långt, intrycken från platsbesöken och planerna för det fortsatta arbetet.

Ett öppet möte hölls 14 september 2011 för diskussion av de slutsatser som framkommit genom projektet inför den rapport som ska avges till rektor 1 oktober 2011.

EQ11 - För en universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet

Arbetet med att främja utbildningens kvalitet genom ett särskilt projekt - EQ11 - initierades under 2009. De erfarenheter som erhållits vid Lunds universitet genom utvärderingen av forskning, RQ08, skulle omsättas i en motsvarighet för utbildningen.

Rektors beslut om etapp 1 av EQ11 (initieringsfasen) (PDF, nytt fönster) 
Under EQ11:s initieringsfas genomfördes en utredning och därefter en förankring av metod för projektet. Arbetet resulterade i att EQ11 inte ska genomföras som en utvärdering utan att det ska vara framåtsyftande och utvecklingsinriktat samt utgöra en central del i universitetets egna långsiktiga kvalitetsarbete.

Etapp 2 - Genomförandefasen

Rektors beslut om genomförandet av EQ11 (PDF, nytt fönster)
Prorektors beslut om ekonomisk ram för genomförandet av EQ11 (PDF, nytt fönster)
Projektplan för EQ11 (PDF, nytt fönster)
Den kompetens och de erfarenheter som finns vid universitetet ska tas tillvara i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen på samtliga nivåer, dvs grund-, avancerad- och forskarnivå samt i fortbildning. Positiva utbildningsprocesser ska synliggöras, stärkas och spridas genom EQ11.
Se bildspelet om EQ11 (pptx, nytt fönster)

EQ11 Faculty self-reflection - det slutgiltiga underlaget med frågor rörande arbetet med självreflexionen överlämnades till områdena och till universitetets särskilda verksamheter vid årsskiftet och har nu besvarats.
Läs underlaget Faculty self-reflection (pdf, nytt fönster)
Under EQ11s hemsida på engelska är områdenas självreflexioner med bilagor publicerade.

Läs områdenas självreflexioner (nytt fönster)

Läs rapporter från EQ11:s arbetsgrupper (nytt fönster) 


En workshop om forskningsbaserad utbildning under ledning av professor Mick Healey ägde rum 13 april 2011. Underlaget för diskussionen vid workshopen var skriften Developing Research-Based Learning.
Information om mötet (pdf, nytt fönster)
Läs Developing Research-Based Learning (pdf, nytt fönster)

En öppen hearing om EQ11 ägde rum den 15 oktober 2010, där ca 80 personer deltog. Som ett resultat av hearingen har ett antal Frågor och svar sammanställts.
Läs FAQ om EQ11 (pdf, nytt fönster)

Möjlighet att få svar på frågor rörande arbetet med självreflexionen gavs  vid ett möte 3 februari 2011.

Läs mer om projektet under flikarna i rullgardinen till vänster:
Mål för projektet
Metod, där bl.a. valda framgångsfaktorer och kvalitetsindikatorer redovisas
Organisation: styrgrupp, internationell bedömargrupp, referensgrupper, arbetsgrupper och samverkande projekt
Tidsplan

 

 

 

 

 
Uppdaterad:2013-11-07


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20