Interna nyheter

Frågor och svar om delårsrapporten

2010-08-13

Lunds universitet visar för första halvåret 2010 ett överskott på 107 miljoner. (71 miljoner för samma period i fjol). Totalt beräknas överskottet hamna på 350 miljoner för hela 2010.

Hur ser prognosen ut för helåret 2010?

Lunds universitets prognos för 2010 visar ett överskott på 350 miljoner. Myndighetskapital uppgick efter 2009 till 1 255 miljoner kronor och genom överskottet under 2010 kommer denna reserv att öka till 1 605 miljoner.

Hur kommer det sig att vi har ett så stort överskott?

Det är främst tre faktorer:

  • En kraftig ökning av anslagen under de senaste åren.
  • Den omständliga proceduren för att anställa professorer och även andra lärare och forskare.
  • Det råder sparsamhet och försiktighet ute i verksamheten och universitetets implementering av modellen för redovisning av indirekta kostnader bidrar till detta. Det blir som en broms på ny verksamhet.

Dessa faktorer gör att många enheter visar ett litet positivt resultat som sammantaget blir stort för universitetet som helhet.

Finns överskottet både inom utbildning och forskning?

Inom verksamhetsgrenen forskning, konstnärlig utveckling och utbildning på forskarnivå (forskning) uppgår överskottet till 132 miljoner kronor medan verksamhetsgrenen utbildning på grund- och avancerad nivå (utbildning) visar ett underskott på 25 miljoner.

Lunds universitet har ett stort myndighetskapital, vad händer om det ökar?

När det gäller myndighetskapital så finns det alltid en risk att regeringen beslutar att dessa ska dras in alternativt att anslagen minskar under kommande år för att universitetet istället ska använda myndighetskapitalet.

Hur stort myndighetskapital är rimligt att ha?

Långsiktigt är universitetets mål att myndighetskapitalet ska uppgå till cirka 7 procent av kostnaderna, d.v.s. cirka 500 mnkr.

Vad kan vi använda pengarna till?

Universitetsstyrelsen har tidigare fattat beslut om hur myndighetskapitalet ska användas för satsningar inom utbildning och forskning:

  • Lunds universitet har av regeringen fått i uppdrag att medfinansiera satsningarna på MAX IV och ESS AB med 685 miljoner kronor.
  • Inom grundutbildningen ska myndighetskapitalet användas för att klara uppbyggnadsfasen av Campus Helsingborg, apotekarutbildningen och lärarutbildningen.
  • Lunds universitet har under flera år satt av medel för att förnya campusområdet i Lund. Detta projekt omfattar både en förnyelse av lokaler, modernisering av lärosalar och studentarbetsplatser samt investeringar i forskningsinfrastruktur.

Myndighetskapitalet utgör också riskpengar, som universitetet kan behöva ta i

anspråk, om införandet av studieavgifter leder till en minskning av antalet studerande.

Har det genomförts några åtgärder hittills i år?

Lunds universitet står finansiellt starkt och kan därför genomföra en kraftfull och väl planerad utbyggnad både av forskningen och utbildningen. Utbyggnaden under första halvåret 2010 uppgick till drygt 150 medarbetare, räknat i helårsekvivalenter, och fortsätter under andrahalvåret.

Ökningen av personal under första halvåret 2010 uppgick till drygt 150 medarbetare, räknat i helårsekvivalenter, och ökningen fortsätter under andra halvåret. Myndighetskapitalet medför att Lunds universitet står finansiellt starkt och därför kan genomföra en kraftfull och väl planerad utbyggnad både av forskningen och utbildningen.

Läs delårsrapporten

Läs mer om universitetets ekonomi:

Universitetet ska bli bättre på att utnyttja resurserna

1000 nya utbildningsplatser står på LU:s önskelista i budgetdialogen

Årsredovisning 2009 visar på ökat antal studenter och rekordstort överskott

 

 

Bookmark and Share


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20