Interna nyheter

Universitetet ska bli bättre på att utnyttja resurserna

2010-06-30
LU har ett alltför stort myndighetskapital, ca 1,2 miljarder kronor, och bidrag som inte förbrukas. Planeringschef Susanne Wallmark reder ut begreppen och berättar om orsaker och åtgärder.

Lunds universitet hade ett stort överskott 2009, hur ser prognosen ut för i år?

Första prognosen för 2010 är inte klar förrän i början av augusti. Utfallet av personal- och driftkostnader varje månad ligger lägre än vad som är förväntat, vilket tyder på att universitetet gör ett bättre resultat än det budgeterade på 16 mnkr.

Vad är skillnaden mellan myndighetskapital och oförbrukade bidrag?

Oförbrukade bidrag är de externa bidrag universitetet har fått och som vi ännu inte har hunnit använda. Bidragen har blivit periodiserade, vilket innebär att de skjuts över till framtiden och påverkar inte årets resultat. Myndighetskapitalet är den ”vinst” universitetet har gjort under tidigare år. Det är främst anslag från forskning och utbildning som inte har använts under året men också resultatet från avslutade externfinansierade projekt.

Varför är myndighetskapitalet så stort?

Inom staten måste anslagen användas under året och överskottet blir ett positivt resultat som hamnar i myndighetskapitalet. Under de två senaste åren har universitetet fått kraftigt ökade intäkter, men kostnaderna har inte ökat i samma takt. Detta beror i sin tur på att det tar längre tid att anställa och många institutioner har inte hunnit ställa om verksamheten från besparingstider till expansion.

Varför ökar de oförbrukade bidragen?

Det skäl som främst förs fram är att det tar lång tid att anställa och att det därför blir förseningar i projekten. Universitetet har varit mycket framgångsrikt under de senaste åren och fått många nya och stora bidrag vilket har gjort att ökningen av oförbrukade bidrag har blivit större.

Vad händer om vi inte sänker myndighetskapitalet och de oförbrukade bidragen?

När det gäller myndighetskapital så finns det alltid en risk att regeringen beslutar att dessa ska dras in alternativt att anslagen minskar under kommande år för att universitetet istället ska använda myndighetskapitalet. Oförbrukade bidrag är däremot säkrare pengar eftersom det finns ett kontrakt mellan bidragsgivare och universitetet. Det kan dock inte uteslutas att beslut om förlängning av kontrakt inte godkänns i lika hög grad i framtiden och att nya kontrakt får andra villkor.

Vad ska universitetet göra på kort sikt för att se till att myndighetskapitalet och bidragen förbrukas?

Det är viktigt att åtgärderna inte medför att universitetet om några år får stora underskott. Tre bra förslag på åtgärder som medför kostnader under en begränsad tidsperiod:


1) Anställ doktorander och post doc

2) Anställ ersättare för kommande pensioneringar några år i förväg

3) Anställ gästprofessorer, många universitet runt om i världen står inför stora besparingspaket och det finns därför goda möjligheter att rekrytera excellenta forskare

Vad ska universitetet göra på längre sikt för att sänka myndighetskapital och oförbrukade bidrag?

Universitet har ambitionen att ge bättre planeringsförutsättningar så att verksamheten kan anställa och dimensionera sin utbildning och forskning efter de intäkter LU beräknas få. Sedan gäller det att skapa en bättre trygghet så att inte alla sparar för att ha vid sämre tider.


Läs mer i PM "Åtgärder med anledning av myndighetskapital och oförbrukade bidrag" (PDF, nytt fönster) 


Frågor och svar om bokslut 2009

Frågor och svar om budgetdialog med departementet 2010

Bookmark and Share


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20