Inspiration och tips på olika former av kompetensutveckling

Begreppet kompetensutveckling innehåller en rad olika former för lärande.

Förutom sektionen Personals utbud finns en rad olika former för kompetensutveckling vid Lunds universitet - och utanför!

Här presenterar vi ett urval och hoppas att du blir inspirerad.

Lärarledd kurs

Den vanligast förekommande formen av kompetensutveckling vid Lunds universitet är den lärarledda kursen. Deltagare anmäler sig, blir antagna och kommer samman för att tillsammans ta del av kursmaterialet. Oftast ingår träffar i klassrum med lärare, men en lärarledd kurs kan också vara helt webbaserad. Våra kurser varierar i omfång – vissa är endast ett par timmar långa medan andra kan sträcka sig över en längre tid och bestå av flera träffar och moment. När vi blandar moment på webben med klassrumsträffar kallar vi detta för blandutbildning, eller blended learning. 

Självstudiekurs

Självstudiekurser kan vara allt ifrån inläsningsmaterial till mer avancerade webblösningar som faciliterar lärandet. Poängen är att deltagaren på egen hand kan tillgodogöra sig materialet närhelst det passar bäst.

Inom kompetensutvecklingsprojektet arbetar vi med att ta fram nya former för just in time-material för våra anställdas kompetensutvecklingsbehov. Där ingår filmer, texter och andra pedagogiska material (t ex. quiz). Än så länge är detta utbud under utveckling.

Program

Utbildningsprogram för anställda vid Lunds universitet kan antingen utgöras av en kombination av befintliga kurser, eller specialutformas efter deltagarnas behov. Ett exempel på kompetensutvecklingsprogram som erbjuds våra medarbetare är Lunds universitets Postdoktorsprogram (luPOD), AKKA och Ledartrappan. Programmen sträcker sig oftast över en längre tid.

Seminarium

Seminarier anordnas runtom på universitetet dagligen. Institutionerna bjuder ofta in till seminarier med sina forskare, men det finns även förvaltningsseminarier och rektorsseminarier vid universitetet. Syftet med seminariet som form är att deltagarna aktivt diskuterar en fråga eller ett ämne. Ett seminarium kräver ofta förarbete (t ex läsning av en text) av deltagaren för att det ska bli så bra som möjligt.

Workshop

En workshop har som syfte att samla deltagare med speciella kompetenser för att diskutera och lösa problem eller lära sig något nytt tillsammans. Ofta resulterar workshops i ett konkret resultat, en lösning på ett problem, eller nya kunskaper utifrån praktisk träning under sammankomsten. En workshop kräver engagerat deltagande från de som närvarar.

Nätverk

Genom att interagera med andra personer med liknande arbetsuppgifter kan du få tips om och dela med dig av lösningar på kluriga utmaningar i ditt arbete. Att lära av andra och samtidigt få bidra till deras lärande ger nya infallsvinklar och tar tillvara kompetenser inom organisationen på ett effektivt sätt. Många yrkesroller har också etablerat nätverk som träffas regelbundet över institutions- eller fakultetsgränserna. Lunds universitet är även delaktiga i flera nätverk på nationell och internationell nivå, där det till exempel ges möjlighet till utbytesveckor för universitetets medarbetare.

Konferenser

Många lärosäten och andra organisationer ordnar konferenser som är öppna för såväl forskare/lärare som administrativ och teknisk personal. Högskoleverket bjuder exempelvis regelbundet in till konferenser kring kvalitet i utbildning och forskning. Lunds universitets fakulteter anordnar en rad konferenser, liksom universitetet som helhet. Två exempel är Innovation in Mind, och den högskolepedagogiska konferensen vartannat år där lärare från samtliga fakulteter bjuds in att dela med sig av sina undervisningserfarenheter och forskning relaterad till högskolepedagogik. Vilka konferenser finns inom ditt område?

Skuggning

Skuggning av en kollega kan vara lärorikt och ge nya insikter kring hur en arbetsdag kan se ut för andra i en liknande (eller helt olik) yrkesroll. Skuggning kan liknas vid ett studiebesök och kan pågå under en dag eller under en längre tid. Med fördel kan två personer skugga varandra så att utbytet blir ömsesidigt. Genom Erasmus personalmobilitet kan du dessutom få chansen att jobbskugga någon vid ett lärosäte i en annan del av världen!

Mentorskap

Att vara mentor är en viktig del i att vara ledare, och oftast oerhört givande för både mentor och adept.  Att reflektera över situationer i den egna verkligheten tillsammans med en utomstående är ett bra stöd i att se olika handlingsvägar. Mentor tillhandahåller support, utmaningar och perspektiv.

Arbetsrotation

Arbetsrotation innebär att två personer byter arbetsuppgifter med varandra under några månader - antingen mellan olika ansvarsområden eller olika arbetsplatser. Det är ett bra sätt att sprida kunskap och erfarenheter samtidigt som det ökar förståelsen för andras arbetsuppgifter. Ett sätt att utveckla såväl organisationen som individen.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är oftast en skräddarsydd utbildning genom universitetet eller genom andra aktörer  och i vissa fall ger utbildningen även högskolepoäng.

Öppna föreläsningar och seminarier

Som anställd vid Lunds universitet erbjuds ett antal intressanta öppna föreläsningar och seminarier kontinuerligt. Håll ögonen öppna efter information i nyhetsbrev och på hemsidan - ofta skickas även inbjudan ut via mail.

Vilka andra former för kompetensutveckling kan du komma på? Berätta gärna för oss om du saknar något i listan!


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

 

Kontakta oss som jobbar med kompetensutveckling

Hör gärna av dig till oss med idéer, tankar och förslag kring kompetensutveckling.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20