Utbildningsnämnden

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd. Den "ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor."

Utbildningsnämndens uppdrag preciseras närmare i rektors beslut 2012-04-05.
Läs beslutet (pdf, nytt fönster)
Rektor beslutade den 20 december 2012 om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet. Föreskrifter rörande den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ingår.

Hur nämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen. Se också under fliken Utbildningsnämndens sammansättning.

Till nämnden har två kommittéer inrättats, en som rör utbildning på forskarnivå och en som rör internationalisering. Läs mer under fliken Kommittéer eller följ länken
Kommittéer under utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2014-2016 för utbildningsnämnden vid Lunds universitet fastställdes 19 maj 2014.
Läs verksamhetsplanen (pdf, nytt fönster)

En "Lathund" med instruktioner och goda råd för handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden har utarbetats. Mallar för ordförandebeslut rörande yttrande och generella beslut är också framtagna - se i högerspalten.

Utbildningsnämnden har i stort övertagit de verksamhetsområden som tidigare sorterade under de nu avvecklade Rådet för utbildning på forskarnivå, Utvecklingsrådet, Rekryteringsrådet, Interpol (policygrupp för internationalisering). Policys, handlingsplaner bl.a. för dessa finns under fliken Relaterade dokument.

Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-02-23

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20