Utvecklingsrådet

OBS! Utvecklingsrådet lades ned i och med utgången av 2011. Rådets uppgifter har i stort övertagits av utbildningsnämnden fr.o.m. 2012.

Utbildningsnämnden

 
Vid Lunds universitet inrättades ett utvecklingsråd som rådgivande organ till rektor den 1 juli 2006. Utvecklingsrådet övertog därmed de uppgifter som det tidigare kvalitetsrådet haft. Beslut om utvecklingsrådet för perioden 2009-2011 fattades av rektor den 18 december 2008. I beslutet ingick vilka uppgifter utvecklingsrådet skulle ha rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utvecklingsrådets verksamhet utgick från policyn för kvalitetsarbetet vid Lunds universitet, med utgångspunkt i strategiska planen. Intentionerna i policyn omsattes av utvecklingsrådet i tvååriga handlingsplaner för kvalitetsarbetet, som fastställs av rektor. Handlingsplanen följs årligen upp. I handlingsplanen för 2011-2012, fastställd 2011-02-17, ingår kvalitetsarbete för utbildning på grund- och  avancerad nivå samt för forskarnivå. Uppföljningen har gjorts i utbildningsnämnden. 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information

Vid frågor kontakta Eva Lindgren
Eva.Lindgren@rektor.lu.se 
Tel: 046-222 94 53

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20