Rehabiliteringsarbete vid LU

Universitetets arbetsmiljö skall vara ett prioriterat område för att skapa goda arbetsförhållanden för de anställda. Arbetsmiljöproblem som uppstår skall så tidigt som möjligt handläggas och förebyggande verksamhet skall prioriteras.

Ett bra arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynna alla på arbetsplatsen och i studiemiljön. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i verksamheten. Studerande likställs i lagen med arbetstagare (med ett fåtal undantag). Det är den arbetsmiljöansvarige vid resp arbetsplats som leder arbetet men det ska ske i samverkan med anställda och studerande. Det ska omfatta alla fysiska och psykosociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Handlingsplaner ska upprättas för att säkerställa att åtgärder som behövs vidtas. Uppföljning av handlingsplanerna och det övriga arbetsmiljöarbetet ska ske årligen. När skador och sjukdomar uppstår mäste arbetsgivaren anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar ur fysiskt och psykiskt hänseende.

För att uppfylla sitt ansvar vad gäller rehabilitering och arbetsanpassning måste universitetet som arbetsgivare ha en fastlagd process, med tydlig struktur, som samtliga inblandade aktörer - prefekten/motsv, medarbetaren, de fackliga representanterna, företagshälsovården och Försäkringskassan - är väl förtrogen med.

För att anställda vid Lunds universitet som är långtidssjukskrivna snabbare ska kunna återgå i arbete, erbjuder företagshälsovården FYSS-träning. FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är ett koncept med specifikt träningsprogram mot individens besvär och är därför ett viktigt komplement till annan motion. För att få delta i FYSS-träning, som leds av sjukgymnaster på Gerdahallen, fordras remiss från företagshälsovården.


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-07-01

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20