Projektkontoret

 

Roller

I samband med att man skapar ett projekt uppstår behov av att tilldela vissa personer olika roller. Olika projekt kan behöva olika roller beroende på storlek, ämne och andra förutsättningar. Därför är bara två av nedanstående roller obligatoriska för alla.

Uppdragsgivare (obligatoriskt)
Uppdragsgivaren är den som beställer arbetet och
ska bl a

 • fatta beslut om projektets genomförande
 • utse projektledare och ev styrgrupp
 • godkänna projektplanen
 • kalla till styrgruppsmöte (görs av styrgruppens ordförande som i vissa fall kan vara annan än uppdragsgivaren)

Projektledare (obligatoriskt)
Projektledaren är arbetsledare för projektet och ansvarar för att arbetet drivs enligt projektplanen. Projektledaren ska bl a

 • skriva projektplan
 • leda och utveckla projektet
 • utse projektgrupp eller föreslå projektgrupp till uppdragsgivaren
 • motivera och engagera projektgruppen
 • lösa problem
 • ansvara för att projektmålet nås
 • ansvara för att tidsplanen och budgeten hålls
 • hantera avvikelser/ justeringar i t ex tidsplanen
 • ansvara för att projektet dokumenteras (t ex projektplan, statusrapport och slutrapport)
 • om så önskas, sätta samman en referensgrupp och kalla till möten
 • I mindre projekt kan projektledaren vara ensam deltagare.

Projektgrupp
Projektgruppen utför arbetsuppgifterna inom projektet så att målet nås. Gruppen ska bl a

 • vara väl insatt i vad projektet ska leverera
 • arbeta för att projektet uppfyller fastställt mål och syfte
 • meddela möjligheter och risker som upptäcks till projektledaren
 • utses utifrån kompetens och samarbetsförmåga

 

Styrgrupp
I de större projekt där man väljer att utse en styrgrupp är vanligtvis uppdragsgivaren ordförande och projektledaren föredragande. Uppdragsgivaren kan även delegera ordförandeskapet. Styrgruppen ska bl a

 • följa och stödja projektarbetet
 • besluta om ev förändringar av projektmålen, tidsplanen eller budgeten(om uppdragsgivaren sitter i styrgruppen)
 • kommunicera med uppdragsgivaren om projektet (om denne ej sitter i styrgruppen)
 • fatta beslut vid vägval

Referensgrupp
Man kan också skapa en referensgrupp där man knyter personer med specialistkunskaper till projektet. Gruppen kan t ex bestå av blivande användare eller sakkunniga inom området som inte ingår i projektet. Referensgruppen ska bl a

 • ge värdefull information till, och vara bollplank åt, bl a projektledaren
 • stå till förfogande för samråd
 • vara rådgivande experter (har ej beslutsrätt)

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: John Westerlund
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20