universitetshuset

Hej och välkommen till sektion Ledningsstöds hemsida!

Juridiska enheten har fr o m 2009-01-01 uppgått i den nybildade sektion Ledningsstöd. Uppdatering av dessa sidor kommer att ske under våren. Merparten av den sakinformation som återfinns på den gamla enhetens sidor är dock fortfarande aktuell.


På sektion Ledningsstöd/Juridik och avdelning Ärendehantering och sekretariat/Universitetsarkivet och Registratur arbetar vi med att ge råd och stöd i juridiska frågor inom verksamheten samt ansvarar för universitetets arkiv och diarium.

Förutom allmän juridisk rådgivning, handlägger sektion Ledningsstöd/Juridik yttranden till andra myndigheter, är föredragande i disciplinnämnden, bistår vid avtalsförhandlingar med externa finansiärer, gör sekretessprövningar, utreder upphovsrättsliga frågor m.m.

Arkivfunktionen besvarar och handlägger arkivfrågor samt hjälper dig med att upprätta, ordna och avsluta arkiv. Arkivarierna och arkivassistenterna finns på Arkivcentrum Syd (universitetets centralarkiv).

Registrator hjälper dig med frågor om diarieföring.

Vid sektionen finns även universitetets personuppgiftsombud.

Sektionen är systemägare av universitetets gemensamma dokumentflödessystem (DFS).

På våra hemsidor finner ni mer information inom våra verksamhetsområden. Vi försöker att kontinuerligt informera och utbilda inom dessa områden. Om ni har behov av utbildning inom något av våra verksamhetsområden, är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Bästa hälsningar
Susanne Kristensson


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-04-04

Kontaktinformation

Inga träffar

Enhetschef Susanne Kristensson

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20