Ledarskap

Det finns ett behov av kontinuerligt stöd och stimulans för att ledning och ledare skall kunna fungera optimalt. De konkreta behoven kan variera mellan olika ledare, mellan olika typer av organisationer och över tid. Det finns dock vissa grundläggande dilemman som alla akademiska ledare möter och måste lära sig att hantera. Tydligast gäller detta spänningen mellan krav på en kollegial ledning och krav på en ledning som är ”managementorienterad”. Det gäller även att kunna hantera spänningen mellan de individuella och de kollektiva projekt som finns inom organisationen och som inte alltid sammanfaller. I dessa två spänningsfält bör de konkreta ledarutvecklingsprogrammen ta sin utgångspunkt.

Några grundläggande områden måste finnas med:

 • Strategisk kompetens
  Förmågan att orientera sig i omvärlden, både inom universitetet och världen utanför, är väsentlig både för att kunna prioritera i sin verksamhet och för att välja olika vägar för att uppnå de uppställda målen.
 • Förmåga att hantera relationer
  Ledarna behöver stöd när det gäller att utveckla sin professionella yrkesroll för att kunna tydliggöra hur denna och andra roller förhåller sig till varandra (kollega, chef, vän). Kunskap om olika människors psykologiska förutsättningar, gruppdynamiska fenomen, kommunikation, förhandlingsskicklighet och förmåga att hantera konflikter är några exempel på områden där insatser behövs.
 • Personlig utveckling
  Personlig mognad, integritet och klokhet uppstår när skicklighet i sakfrågor sätts in i en etisk referensram. Den utgör själva basen i vilket det akademiska ledarskapet skall förankras. Ledarna måste få möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap med en individuell anpassning. Betydelsen av att man bygger nätverk betonas.
 • Kännedom om sakfrågor
  Kännedom om regelverk är viktig. Verksamheten upplever ibland ett problem med att förena regelverkets krav och behovet av en effektiv och smidig ledningsprocess.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektion Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2012-10-02

Programutbud

Ledarprogram för alla ledare vid LU

Forskningsfinansiering

Arbetsledning
Leadership Training Programme

Utvecklingssamtal, konflikthantering och svåra samtal

Utvecklingsområden
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20