Metod

Fokus för EQ11 ligger på fakultetsnivån. Fakulteterna ska i självreflektioner beskriva och analysera sitt kvalitetsarbete utifrån kvalitetsindikatorer knutna till ett antal framgångsgångsfaktorer. Fakulteterna ska belysa tre egna kvalitetsindikatorer som de anser är av stor betydelse och beskriva sitt långsiktiga arbete med att utveckla dem. Indikatorerna kan ingå i de universitetsgemensamma men också vara självvalda. Framgångsfaktorerna är Resultat, Alignment, Ledning/Management, Scholarship, Internationalisering, Gränsöverskridande samt Innovation. Fakulteterna ska redovisa tre starka utbildningsprocesser som ska kontrasteras mot tre utvecklingsområden. Vidare ska innebörden av begrepp såsom kvalitet, forskningsanknytning, internationalisering och innovation definieras och exemplifieras. Fakulteternas arbete ska ske i samverkan med studentorganisationerna.

Externa rådgivare ska ge internationellt och nationellt perspektiv på områdenas kvalitetsarbete som bl.a. framkommer i genomförda självreflektioner våren 2011.

Framgångsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Resultat
- Kursutvärderingar inklusive examinationsresultat
- Examensarbeten

Alignment
- Val av metoder för undervisning och examination; djuplärande
- Beslutsstruktur och resursstyrning
- Studentsamverkan

Ledning/Management
- Beslutsstruktur och resursstyrning
- Studentsamverkan

Scholarship
- Pedagogisk meritvärdering
- Forskningsanknytning i genomförandet, inklusive pedagogisk forskning/utveckling

Internationalisering
- Förmåga hos studenterna att medverka i internationellt arbete
- Lärarmobilitet
- Andel studenter med internationella studier
- Internationalisering på hemmaplan

Gränsöverskridande
- Tvärprofessionell utbildning
- Interprofessionellt lärande

Innovation
- Val av metoder för undervisning och examination; djuplärande
- IKT som stöd för lärande och kommunikation i yrkeslivet
- Samhällsinteraktion. Utbildning mot framtidens behovTillbaka

Uppdaterad: 2012-10-02

EQ11 logotyp
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20