Regelverk för arkiv

Hanteringen av arkivhandlingar vid offentliga myndigheter är i Sverige reglerad av ett stort antal lagar och förordningar.

Lagstiftning

Ytterst grundar sig dessa regler i en av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, vilken garanterar medborgarnas "rätt att taga del av allmänna handlingar" (2 kap, 1 §).

Den centrala författningen i arkivfrågor är Arkivlagen (1990:782). I denna fastslås som ett fundament att:

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  3. forskningens behov.

Andra lagar som på olika sätt berör arkivhantering är bland annat Sekretesslagen och Personuppgiftslagen.

Enligt arkivlagen § 8 utser regeringen vilka myndigheter som skall utöva tillsyn över olika offentliga arkiv. För statliga arkiv är dessa tillsynsmyndigheter Riksarkivet och landsarkiven. Riksarkivet är Lunds universitetets tillsynsmyndighet.

Föreskrifter och lokala beslut

Riksarkivet har också rätt att utarbeta olika föreskrifter för offentliga myndigheter. Dessa indelas i allmänna föreskrifter (RA-FS) och myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS). Det finns ett stort antal sådana författningar som på olika sätt reglerar arkivhanteringen inom Lunds universitet.

I vissa fall delegerar Riksarkivet även till en myndighet att själv fatta lokala tillämpningsbeslut baserade på övergripande regler inom RA-FS och RA-MS. I Lunds universitets fall är det universitetsarkivet såsom arkivfunktion inom Juridiska enheten som utarbetar och utfärdar dessa beslut.

Arkivansvar

För varje enhet inom Lunds universitet som utgör en egen arkivbildare skall finnas en formellt arkivansvarig tjänsteman. Detta är i regel prefekt (vid institution) eller enhetschef (inom förvaltningen). Arkivansvarige delegerar oftast det praktiska handhavandet av arkivet till en lägre befattningshavare inom institutionen/enheten, men detta fråntar inte vederbörande det slutliga ansvaret för att arkivet hanteras på ett korrekt sätt.

Ytterst ansvarig för universitetets arkiv som helhet är förvaltningschefen.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Lagbok (Foto:Fredrik Tersmeden)
Relaterad information
Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20