Digital långtidslagring

I vår tid sker en allt kraftigare övergång från hantering av information på traditionella pappersdokument till olika former av digital dokumenthantering. De lagar som reglerar arkivhanteringen vid offentliga myndigheter gör dock ingen grundläggande skillnad mellan pappers- respektive digitala arkivhandlingar. Vad som är en allmän och offentlig handling och vad som kan gallras respektive måste bevaras för alltid beror på handlingens sakinnehåll och formella status, inte på vilken typ av databärare informationen är lagrad på. Ett e-postmeddelande kan med andra ord vara precis lika viktigt att arkivera som ett handskrivet brev på linnepressat papper.

I dagsläget finns ingen färdig lösning i drift avseende långsiktig arkivering av digitala handlingar vid Lunds universitet. Ett sådant digitalt arkivsystem är dock under pågående utveckling inom projektet SYLL (System Långtidslagring), där Lunds universitet samverkar med ett antal andra svenska lärosäten.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Exempel på digital databärare (Foto: Fredrik Tersmeden)
Arkiv och registratur

Länk till den gemensamma ingången Arkiv och registratur

FAQ


Klicka här för att komma till
FAQ - Arkiv och registratur

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20