Vad är universitetsarkivet vid ACS?

Universitetets arkiv

Ordet "arkiv" har flera betydelser. I vardagslag associerar man det kanske främst med en fysisk byggnad eller med en särskild institution som bara sysslar med arkivhandlingar, gärna gamla och dammiga. I sin grundläggande betydelse utgörs ett arkiv dock av alla de handlingar och dokument som en myndighet, organisation eller företag producerar och vilka skall bevaras. Och detta är en ständigt pågående, levande process.

Detta innebär att Lunds universitets arkiv i praktiken finns utspritt över hela universitetet - från Malmö till Ljungbyhed - och att nya arkivhandlingar dagligen produceras av tusentals anställda. Fram till 2003 förvarades också i princip alla arkivhandlingar ute hos respektive verksamhetsgren inom universitetet, såväl vad avsåg utbildning och forskning som förvaltning. Endast en mindre del historiskt material förvarades centralt på universitetsbiblioteket.

Arkivcentrum Syd

Ökande mängder arkivhandlingar, höjda krav på arkivlokaler och ökande omorganisationer inom universitetet gjorde dock att frågan om ett samlat, modernt och ändamålsenligt centralarkiv omkring sekelskiftet 2000 blev en allt aktuellare fråga. Lösningen kom då det visade sig att ett flertal andra sydsvenska arkivinstitutioner (främst Landsarkivet i Lund och Regionarkivet i Skåne län) också var i behov av nya och större lokaler och man insåg att detta innebar möjligheter till ett samarbete som alla kunde vinna på.

Resultatet blev Arkivcentrum Syd (ACS), vilket officiellt invigdes den 25 april 2003. Här samsas ett flertal arkivinstitutioner med varierande huvudmän under samma tak och med gemensamma servicefunktioner mot framför allt forskare och allmänhet.

Sedan 2003 har ett stort antal av de tidigare spridda delarkiven inom Lunds universitet flyttats till ACS. Detta gäller såväl arkiv från institutioner som från förvaltningen. Tanken är att universitetet på sikt skall förvara alla sina arkivhandlingar utom de allra aktuellaste på ACS. Vägen till detta mål är dock lång och i dagsläget är endast en andel av det totala arkivbeståndet utflyttat.


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-11

Kontaktinformation


1666 års privilegiebrev (Foto:Fredrik Tersmeden)

Utsnitt ur 1666 års privilegiebrev för Lunds universitet.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20