Kursvärdering och Kursutvärdering 


Föreskrifter
Rektor har i beslut den 7 april 2011 beslutat om föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet.
Läs beslutet (pdf, nytt fönster)

Kursvärdering online
Vid Lunds universitet finns möjlighet att fr.o.m. senhösten 2012 kostnadsfritt använda det digitala enkätverktyget Survey&Report (S&R) för kursvärdering. Programmet kan hantera olika faser i arbetet med kursvärderingar och kursutvärderingar. Användningen underlättar och effektiviserar konstruktion av enkätformulär, insamlandet av svar, återkopplingen av resultat till studenterna samt möjliggör uppföljning av resultat över tid. S&R kan hantera både webbenkäter och pappersenkäter. Systemägare för enkätverktyget är sektionen Ledningsstöd. 

För att få tillgång till Survey&Report gör du på följande sätt:
- Lärare som ska använda programmet för att göra kursvärderingar vänder sig till sin fakultets Survey&Report-kontaktperson:
Anders Tröjer (J)
Jennie Paldanius (EHL)
Malin Schatz (S)
Lisa Hetherington (HT)
Annika Michelsen (K)
Ina Alexandersson (N)
Viktoria Klingenfors (M)
Karim Andersson (LTH)

- Forskare samt personal inom förvaltningen som vill använda systemet tar kontakt med systemförvaltaren Ola Stjärnhagen, avdelningen Utvärdering.

Studenternas kursvärdering

Bakgrunden till reglerna för kursvärdering finns i Högskolelagen:
”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.” (1 kap 4a§)
Lagen talar också om arbetet med att förbättra utbildningen som kursvärderingarna ska leda fram till:
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna (1kap 4§)
Kursvärderingar är obligatoriska för alla kurser
Högskoleförordningen föreskriver i 1 kap. 14§ att alla studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av kursen och ge synpunkter på den. Att uttrycka sig i en kursvärdering är således en rättighet, men inte en skyldighet för studenterna.
Universitetet har ansvaret för att kursvärdering anordnas
Denna föreskrift om ansvaret i förordningen, hindrar inte att studenter och studentorganisationer kan och bör spela en aktiv roll i genomförandet. Hit hör att de frågor som studenterna finner mest angelägna tas upp i kursvärderingarna. Enligt Riktlinjerna för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter (s.k. Rättighetslistan) ska tid för genomförande av kursvärdering finnas avsatt i kursschemat.
Resultaten av kursvärderingar ska sammanställas
Förordningen anger att det ska finnas resultatsammanställningar. Dessa ska vara tillgängliga för studenterna. Det är universitetets ansvar att informera om resultaten och beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.
Kursvärderingar ska ske anonymt
Enligt Rättighetslistan ska deltagande i kursvärderingar ske anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Kursvärderingar måste därför ofta ske skriftligt. Inom vissa utbildningar har man fört samman kursvärderingarna av terminens kurser till ett tillfälle. Därmed undviks att studenterna måste svara på alltför många enkäter under en begränsad tidsperiod.

Kursutvärdering

Att göra en kursutvärdering innebär att inte bara studenternas erfarenheter av kursen utan också lärarnas ställs samman. Examinationsresultaten och deras förändring över terminerna kan också bidra till en samlad kursutvärdering.

Att läsa

Frågor rörande studenters erfarenheter av kursvärdering ingår i Studentbarometerundersökningar och resultaten framgår i rapporter som publicerats i serien Utvärdering/Utvärderingsenheten.Länk till rapportserien
I serien har följande två rapporter som handlar om kursvärdering publicerats
Tillämpning av Kursvärdering och Studenternas rättighetslista (pdf, nytt fönster)
Kursutvärdering - för studenternas medverkan i kvalitetsarbetet (pdf, nytt fönster)

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-29

Kontakter

Åsa Ekberg, vik. avdelningschef, Kvalitet och utvärdering
Asa.Ekberg@stu.lu.se 

Åsa Lindberg-Sand, avdelningschef, CED
Asa.Lindberg-Sand@CED.lu.se

Ola Stjärnhagen, systemförvaltare för Survey&Report
Ola.Stjarnhagen@stu.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20