Kvalitetsarbete  

Universitetets kvalitetsarbete i utbildningen på grund-, avancerad och forskarnivå tar sin utgångspunkt i den strategiska planen och de olika aspekterna omsätts i en handlingsplan för kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

Lunds universitets policy för kvalitetsarbetet i utbildning anger hur ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete ska ske gällande all utbildning 2009–2012 (förlängd, gäller t.o.m. 2013 enligt utbildningsnämndens beslut 12 december 2012). Dess syfte var att klargöra på vilket sätt och med vilken inriktning universitetet arbetar med att följa upp, understödja och utveckla utbildningen. Universitetets områden har här ett självständigt ansvar.

Riktmärket för utvecklingen utgörs av kvaliteten i studenters och doktoranders lärande. Kvalitetsarbetet ska utformas så att det samordnas med och ger underlag för medverkan i externa nationella och internationella system för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Hur kvalitetsarbetet ska genomföras preciseras i handlings-/verksamhetsplaner. För åren 2014-2016 har utbildningsnämnden fastställt en verksamhetsplan.

Rådgivande organ till rektor i frågor rörande kvalitetsarbete har t.o.m. 2011 varit utvecklingsrådet och rådet för utbildning på forskarnivå. Frågor rörande bl.a. kvalitetsarbete har övertagits fr.o.m. 2012 av en universitetsgemensam utbildningsnämnd.

Utbildningsnämnden

Rådgivande organ som lagts ned fr.o.m. 2012
Utvecklingsrådet

Läs mer om

Högskolepedagogisk utbildning
Stöd för undervisning online och på campus
Pedagogiska priser
Alumn- och avnämarundersökningar
Barometerundersökningar
Kursvärdering och kursutvärdering
Validering
Utvecklingsprojektet EQ11 (Education Quality 2011)

Publicerade rapporter och barometrar i serien Utvärdering/Utvärderingsenheten

Fr.o.m. 2011 infördes ett nytt nationellt system för kvalitetsutvärdering. Läs mer under fliken till vänster Nationell utvärdering.


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-22

Kontakter

Eva Wiberg
Prorektor

Eva.Wiberg@rektor.lu.se 

Åsa Ekberg, vik. avdelningschef Kvalitet och utvärdering
Asa.Ekberg@stu.lu.se 

Åsa Lindberg-Sand, avdelningschef, Lednings- och kompetensutveckling/CED
Asa.Lindberg-Sand@ced.lu.se
 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20