EQ11 - Education Quality 2011


För en universitetsgemensam utveckling av utbildningen vid Lunds universitet

Projektet EQ11 syftar framåt och ska utgöra en central del i Lunds universitets egna långsiktiga kvalitetsarbete. För att uppnå detta ska EQ11 utnyttja universitetets samlade kompetens, erfaren¬het och potential för att höja kvaliteten i all utbildning; på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildning och fortbildning (livslångt lärande). Goda utbildningsprocesser ska synliggöras, stärkas och spridas. Projektets ledord är ”enkelt, tydligt och användbart”.

EQ 11 utgår från Lunds universitets fyra strategier och omsätter dem till framgångsfaktorerna: resultat, alignment, ledning/management, scholarship, internationalisering, gränsöverskridande och innovation. För att belysa framgångsfaktorerna har ett antal kvalitetsindikatorer valts.

Fokus för EQ11 ligger på fakultetsnivån. Fakulteternas självreflexioner och de råd och synpunkter som ges av en grupp externa rådgivare, ska besvara frågor om hur det långsiktiga arbetet med framgångsfaktorerna bedrivs och förhåller sig till kvalitets-indikatorerna. Genom projektet ska vi få svar på frågan ”Hur kan vi medvetandegöra vårt sätt att utveckla våra utbildningar för att välja vägar som med hög grad av sannolikhet ökar kvaliteten?”

Projektets genomförandefas avrapporterades 30 september 2011.  Projektet har letts av en styrgrupp först under ledning av dåvarande prorektor Eva Åkesson och därefter hennes efterföljare som prorektor Eva Wiberg.

Ansvar för verksamheter som emanerat ur EQ11 ligger på den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

För mer information se EQ11:s webbplats


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Läs mer om EQ11
Kontakt

Stefan Lindgren
Projektledare
Stefan.Lindgren@med.lu.se

Eva Lindgren
Koordinator
Eva.Lindgren@rektor.lu.se


EQ11 home page in English 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20