Anmälan


This page in English

Grundad misstanke om disciplinförseelse skall enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor. Misstanken måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att skyldighet att anmäla föreligger. En rent subjektiv intuition räcker dock inte. (Se Hans-Heinrich Vogel, Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några förvaltningsrättsliga frågor)

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som skall göra en anmälan. Anmälningsskyldigheten gäller alltså inte bara vissa befattningshavare såsom exempelvis prefekter och examinatorer, utan alla anställda vid universitetet har en skyldighet att göra anmälan till rektor. (Se Vogel, a.a.)

Anmälan skall enligt högskoleförordningen göras skyndsamt, vilket innebär att disciplinärenden måste prioriteras högt. Kravet på skyndsamhet betyder vanligen att en anmälan till rektor inte får dröja i avvaktan på att t.ex. en institutionsstyrelse, som inte kan sammanträda med mycket kort varsel, informerats om saken. (Se Vogel, a.a.)

Observera att anmälan skall göras till rektor och inte till disciplinnämnden. Anmälan skall alltså ställas till rektor, men den skickas eller lämnas till Juridik och dokumenthantering/ Juridiska avdelningen.

Den som gör en anmälan om misstänkt disciplinförseelse bör informera prefekt och/eller studierektor vid aktuell institution. För det fall misstanken gäller fusk vid tentamen eller när studieprestation annars ska bedömas, ska examinator på aktuell kurs underrättas.

Institutionen bör informera studenten om att misstanke om disciplinförseelse föreligger. Notera gärna misstänkt students eventuella kommentar i anslutning till detta samtal. Institutionen skall inte vidta åtgärder för att utreda ärendet vidare, utan, som tidigare påpekats, skyndsamt göra anmälan till rektor.

Rektor har gett Juridik och dokumenthantering/ Juridiska avdelningen i uppdrag att sköta utredningen i disciplinärenden.

Vad ska en anmälan innehålla?


• Studentens namn och personnummer, så att vederbörande kan identifieras i Ladok

• Studentens adress, i vart fall om institutionen har en annan adress än den som finns registrerad i Ladok

• Namn och omfattning på den kurs i vilken student misstänks ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation. Om fuskmisstanken avser en examinationsuppgift av flera på en kurs, ange hur många högskolepoäng just den aktuella examinationsuppgiften omfattar.

• Fakta i ärendet

• I förekommande fall de hjälpmedel som använts (bifoga dessa till anmälan). Tänk på att markering i texter görs så att de syns även efter kopiering!

Om misstanken gäller plagiat : studentens inlämnade text och även de källor som studenten misstänks ha kopierat från. Det är viktigt att de textavsnitt misstankarna avser har markerats tydligt såväl i studentens inlämnade text som i den kopierade källan, så att texterna lätt går att jämföra.


• Uppgifter om tillåtna hjälpmedel vid tentamen eller anvisningar avseende uppsatsskrivning som lämnats till studenterna på aktuell kurs

• Noteringar från eventuellt samtal med studenten


Muntliga uppgifter från skrivningsvakt eller annat vittne kan gärna nedtecknas och bifogas anmälan. Lämna kontaktuppgifter till eventuella vittnen i anmälan.

För det fall det är fråga om engelskspråkig undervisning och studenten inte är svensk rekommenderas att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska.

I den mån tolk behövs i ärendet anges det i anmälan.

I anmälan bör konsekvenserna för misstänkt student vid en eventuell avstängning belysas, t.ex. om obligatoriska övningar, praktik, examination, utbytesstudier eller liknande är nära förestående i tiden enligt studentens planerade studiegång.

Mall för anmälan avseende

 


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-05-14

Kontaktinformation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20