Nu inför Lunds universitet gemensamt passerkort för alla 

 

This page in English

Nu inför vi ett nytt passerkort för hela universitetet. LU-kortet ersätter totalt över 35 olika passerkort. Resultatet blir både ökad säkerhet – och sänkta kostnader.

Målet är att allt ska vara klart innan årsskiftet 2011/2012.

Införandet av gemensamt passerkort ska göra det enkelt att arbeta och studera vid Lunds universitet och genom att använda sig av ett kort som universitetsgodkänd legitimation även öka rörligheten över och mellan universitetets olika campus.

Totalt sett inom universitetet krävs det för närvarande upp till trettiofem olika passerkort och ett hundratal olika nycklar för att komma in i alla byggnader, förutom de som behövs för andra utrymmen. Införandet innebär, att ett passerkort kan användas till samtliga ingående byggnader. Utöver detta uppstår potentialen att kunna eliminera mekaniska nycklar till kontorsrum, lärosalar och laboratorier.

Genom ett (1) passerkort, uppstår även möjligheten att kunna koncentrera hanteringen av passerkort till en gemensam korthanteringsgrupp vilket innebär att persontid ute i verksamheten kan frigöras till andra uppgifter och därmed också minskade kostnader.

Effektmål

Genom att införa gemensamt passerkort och gemensamt finansierat passersystem för delar av verksamheterna vid Lunds universitet, kan en ökad rörlighet och säkerhet uppnås.

Studenter som rör sig mellan universitets byggnader kan med ett (1) passerkort lättare få tillgång till lokaler i förhållande till program och kurser. För personalens behov ökar rörligheten kopplat till anställning.

Passerkort ger effektivare och säkrare hantering än vad nycklar gör.

Flera äldre passersystem byts ut och förses med modern teknik, vilket ökar driftsäkerheten och minskar underhållskostnaderna.

En enklare hantering av utlåning av böcker kan erhållas om biblioteksmaskinerna för utlåning modifieras för beröringsfri avläsning och att passerkortet används även här.

Samtliga personer som på något sätt har anknytning till Lunds universitet ska vid sin tid på universitetet ha tillgång till ett personligt passerkort. Detta kort kommer även att fungera som ett universitets identitetskort.

Leveransmål

Universitetet ska ha ett väl fungerande system för behörighetsadministration kopplat till Ladok, LDAP och passersystemen.

Samtliga byggnader tillhörande Lunds universitet ska ha passersystem kompatibla med passerkortet.

En handlingsplan för hur implementering av beröringsfria läsare till kontors-, laboratorie- och lärosalsdörrar för hela universitetet ska ha upprättats och fastställts.

En väl fungerande serviceorganisation för drift, underhåll och installation avseende passersystem och korthantering ska ha inrättats samt fortlöpande finansieras inom ramen för lokaltjänstpåslaget.

Bonusmål

En synergieffekt av införandet av ett gemensamt passerkort ges av att de fotografier som tas, kan användas för presentation av personal på universitetets hemsida. Ett godkännande måste dock inhämtas från den berörde innan publicering sker.

De fotografier som redan är tagna kan omgående beredas möjlighet för publicering under förutsättning att de uppfyller rätt kvalitetskrav.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Per Gustafson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service 

Uppdaterad: 2014-01-02

bild på två passerkort
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20