Anställdas bisysslor

This page in English

Våren 2013 infördes funktionen att anmäla sin bisyssla via Primula webb.

I rektors beslut och PM om bisysslor redovisas gällande föreskrifter och bestämmelser om bisysslor.

Översikt – bisysslor vid Lunds universitet


Vad är bisyssla?

Bisyssla är i princip varje syssla som tillfälligt eller permanent utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Det ställs inga krav på att den ska utföras i en viss omfattning för att räknas som bisyssla och det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller ej. Även extraarbete för Lunds universitet eller annan myndighet kan vara bisyssla.

Vad är inte bisyssla?
Aktiviteter av olika slag som typiskt sett hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor.

Varför regleras bisysslor?
De främsta anledningarna till en reglering av statsanställdas rätt att ha en bisyssla vid sidan av sin anställning är allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig verksamhet så att förtroendet för myndigheten och dess anställda upprätthålls. Även reglerna om jäv syftar till att garantera objektivitet och saklighet inom offentlig verksamhet.

Staten och ytterst allmänheten har intresse av att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet.

Vilka bisysslor är otillåtna?
Som huvudregel gäller att statligt anställda själv förfogar över sin fritid och att bisysslor är tillåtna.

Otillåtna bisysslor brukar traditionellt sett delas in i tre kategorier: förtroendeskadlig, arbetshindrande och konkurrerande bisyssla. Därutöver kan det finnas andra omständigheter som gör en bisyssla otillåten. Förtroendeskadliga bisysslor är förbjudna enligt lag. Förbudet mot övriga typer av bisysslor är reglerat i kollektivavtal.

Det är den anställde själv som ansvarar för att bisysslan inte är otillåten.

Tillåtna bisysslor och arbetet vid universitetet ska alltid vara klart åtskilda och varje bisyssla ska utföras helt utanför anställningen vid universitetet.

Vad gäller kring utökade rättigheter för universitetslärare med bisysslor?
För att underlätta samverkan mellan universitet/högskola och samhälle har lärare på universitet och högskolor en mer långtgående rätt att vid sidan om sin anställning utöva bisysslor som rör forsknings- eller utvecklingsarbete (FoU) inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för arbetsgivaren. Regeln omfattar dock endast lärarens FoU-verksamhet och inte rena undervisningsuppdrag eller andra åtaganden i övrigt.

För FoU-bisysslor liksom för andra bisysslor gäller att de inte får vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Kontaktinformation

Frågor om regelverk besvaras av utsedd kontaktperson på respektive fakultet.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20