Anställningsvillkor


This page in English
I ALFA/ ALFA-T (allmänt löne- och förmånsavtal inom staten) regleras löne- och förmånsfrågor för anställda inom universitetet med vissa undantag. ALFA-T gäller enbart anställda som är SACO-medlemmar medan ALFA gäller övriga anställda. Observera att ALFA-T finns längst bak i pdf-dokumentet med grå kantmarkering.

ALFA/ ALFA-T är ett fullständigt avtal och kräver inte kompletteringar genom lokala avtal, eftersom det innehåller de bestämmelser i löne- och förmånsfrågor som normalt behövs vid en förvaltningsmyndighet. Det enda undantaget utgör frågan om arbetstidens förläggning, där ALFA/ ALFA-T förutsätter reglering i lokalt avtal.

Det är viktigt att komma ihåg att ett lokalt avtal inte får strida mot tvingande lagregler och inte heller mot ett centralt kollektivavtal annat än om detta är uttryckligen medgivet i det centrala avtalet. Avvikelser från ALFA/ ALFA-T:s bestämmelser kan i vissa fall också göras genom en enskild överenskommelse direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller genom ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Av avtalstexten framgår när enskilda överenskommelser kan göras och när arbetsgivarbeslut kan komma i fråga.

Avtalet gäller inte arbetstagare som har avgått med ålderspension enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

Från avtalet undantas även arbetstagare som är anställda med stöd av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än lönebidragsanställning. Undantaget för arbetstagare med anställningsstöd gäller under den period som sådant stöd lämnas.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20