Priser och anslag

Här listar vi de senaste anslagen, priserna, utmärkelserna och donationerna som våra forskare har fått.

Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har delat ut vardera 310.000 kr i forskningsmedel till Anders Rosengren, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Malmö, Marie Skepö, Avdelningen för Teoretisk kemi i Lund och Lena Svensson, Immunologisektionen i Lund.
Anders Rosengren får pengarna till en klinisk undersökning av ny riskmarkör för typ 2-diabetes, Marie Skepö till sin forskning kring strukturella och termodynamiska egenskaper hos flexibla proteiner - Effekt av elektrostatisk växelverkan samt Lena Svensson för sin forskning "Visualisering av hur integriner bestämmer över cellers rörelse".

Läs mer om Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse (Öppnas i nytt fönster)

Ingvar Carlsson Award
Stiftelsen för Strategisk Forskning har utsett fjorton unga forskare i Sverige som mottagare av Ingvar Carlsson Award. Johan Flygare vid Lunds universitet som forskar kring blodbrist och är en av pristagarna och Olle Lundh, Lunds tekniska högskola som forskar kring Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer har fått vardera 2,95 miljoner kronor och möjlighet att delta i ett ledarskapsutvecklingsprogram.. Med Ingvar Carlsson Award vill stiftelsen stödja forskare som verkar utomlands och nu vänder hem till Sverige för att bygga upp egna, självständiga forskningsverksamheter. Även Carl Caleman, doktor vid Lunds universitet har fått anslaget för att forska kring ”Strukturförändringar inducerade av korta röntgenpulser”

Läs mer om Ingvar Carlsson Award
(Öppnas i nytt fönster)
 

Vetenskapsrådets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap har tilldelat Lunds universitet medel för Kinaforskning:
Christian Göbel tilldelas 3 924 000 för Good Governance underifrån: lokala förändringsagenter och public policy utveckling i Kina.
Marina Svensson tilldelas 2 692 000 för Kulturarv och bevarandefrågor i Kina

Riksbankens jubileumsfond ger Barbara Schulte 2 239 000 till hennes forskning kring Reglering av utbildning i Kina: En neoliberal global diskurs i en kommunistisk marknadskontext.

Medicinska anslag

Docenterna Tomas Deierborg och Karin Lindkvist på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap har fått 500.000 resp. 250.000 kr ur Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minnesfond. Anslagen går till forskning om neuroinflammation efter stroke respektive "superantigener" och hur de sätter igång kroppens immunförsvar.

Outstanding Doctoral Thesis Research in Beam Physics Award Recipient

Avhandlingen "Beam loss mechanisms in relativistic heavy-ion colliders" behandlar olika fysikaliska interaktioner mellan kolliderande jonstrålar. Roderik Bruce behandlar i sin avhandling hur detta kan begränsa prestandan för Large Hadron Collider (LHC) vid partikelfysiklaboratoriet CERN. En del av avhandlingen bygger på matematisk modellering för partikel kollision. Modellerna ger underlag för en partikelkollisions simulering.

Ny stor satsning på juniorforskare

FAS styrelse beslutade den 29 september att satsa 250 miljoner kronor på forskningsprojekt inom arbetsliv, välfärd och hälsa. FAS nya satsning på juniorforskare innebär att de tillsammans med postdoc-forskare får dela på drygt 50 miljoner kronor av totalsumman. Juniorforskarna får möjlighet att bedriva sina projekt i fyra år, till skillnad från övriga forskningsprojekt som löper på tre år.

Donation till Lund University Global Scholarship Fund

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande har donerat 150.000:- till Lund University Global Scholarship Fund. Stipendiet ska gynna student/er inom området energieffektivt byggande eller byggnadsbevarande. Stiftelsen för utveckling av Energieffektivt Byggande bildades genom en gåva av Familjen Eliassons Stiftelse för Utveckling av God Byggnadskultur och startades 2010. Som framgår av namnet är syftet att underlätta studier och forskning inom energieffektivt byggande och bevarandet av äldre byggnader genom utdelning av stipendier och forskningsbidrag.

www.energieffektivtbyggande.se 

Grundare till Internationella Miljöinstitutet tilldelas Officerskorset

Mikael Backman, en av grundarna av Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet, har av Republiken Polens president Bronislaw Komorowski tilldelats Officerskorset, "Officers Cross of the Order of Merit". Detta är en av de högsta utmärkelser som kan tilldelas en icke polsk medborgare. Den överlämnas av Ambassadör Adam Halacinski vid en ceremoni på Polens Ambassad i Stockholm den 1:a april. Mikael Backman erhåller utmärkelsen för sina framstående insatser för ett ökat samarbete mellan Polen och Sverige. Under senare år har han varit verksam med att utveckla den Svensk-Polska Energiplattformen, vars syfte är att främja kunskaps- och teknikutbyte rörande energieffektivisering och hållbara energisystem baserade på förnybara energikällor. Utmärkelsen är således också ett erkännande av den utåtriktade verksamhet som bedrivs vid Internationella Miljöinstitutet.

Stora barnmedicinpriset för forskning kring vaskulit.

Läkaren och forskaren Robin Kahn på barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Lund har tilldelats Stora barnmedicinpriset för sin forskning kring sjukdomen vaskulit, en allvarlig inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens blodkärl. Priset är på 100 000 kronor och delades ut på Barnläkarföreningens årsmöte i Umeå i dag. Kahn har i sin forskning påvisat höga halter av proteinet kinin i blodet hos barn med vaskulit. Upptäckten beskrivs i avhandlingen Kinin System Activation in Vasculitis och kan komma att leda till nya och bättre läkemedel mot sjukdomen. Bakom Stora barnmedicinpriset står stiftelsen Ronald McDonald.

 

2010 

AFA Försäkring
AFA försäkring ger elva forskningsprojekt totalt 60 miljoner kronor i anslag i ett femårigt FoU-program om regenerativ medicin. 16 miljoner går till forskning vid Lunds universitet.

CTR-doktoranden Ola Wikander får Cliopriset
Språkhistorikern Ola Wikander får årets Cliopris av SvD och Clio – den historiska bokklubben. Wikander har tillägnat sig mer än ett dussin utdöda språk och lyckats väcka intresse för dem långt ­utanför specialisternas krets.

Nyinstiftat Pris - Elsa och Inge Anderssons Pris
Maria H Nilsson, Lund, är den första mottagaren av Parkinsonfondens nyinstiftade Elsa och Inge Anderssons pris på 100 000 kronor. Hon är den första forskare i världen som har systematiskt undersökt hur Deep Brain Stimulation påverkar balans, fallolyckor och rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom.

Peter Sleight Award 2010
Professor Olle Melander har tilldelats det prestigefyllda Peter Sleight Award 2010. Priset, som delas ut av European Society of Hypertension består förutom äran också av 10 000 euro. Peter Sleight Award tilldelas en ung forskare som under året gjort synnerligen värdefulla insatser inom forskningen om högt blodtryck och förebyggande arbete mot hjärt- kärlsjukdomar.

Lorentz Eldjarn-priset
Professor Anders Grubb har fått det första Lorentz Eldjarn-priset. Priset delas ut till bästa artikeln under de senaste fem åren i tidskriften Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Anders leder en grupp som forskar om Cystatinernas biologi. 

Anslag till ekonomisk forskning i Lund
Vid sitt vårsammanträde har forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse beslutat om anslag på ca 85 miljoner kronor. Nationalekonomen Therese Nilsson, vid Lunds universitet tilldelades ett av vårens tio Wallanderstipendier för sin framstående avhandling. Stipendierna ger henne möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.

Närmare upplysningar: Administrativ sekreterare Karin Påhlson 08-701 11 01

Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga
En vanlig orsak till fallolyckor är låg friktion. Chuansi Gao vid Lunds universitet har fått 2 300 000 kronor för att studera sambandet mellan friktionen på olika underlag och arbetsskor i olika material. Syftet är att ta fram kriterier för halkfria skor.

Kontaktuppgifter: Chuansi Gao, Tekn. Dr, bitr. universitetslektor, Lunds universitet, LTH, Inst för designvetenskaper, Avd för ergonomi och aerosolteknolog. Tel: 046-222 3206, 0730239986,
E-post: Chuansi.Gao@design.lth.se


Oxidativ stress, genotoxicitet, inflammation och metabol profil hos isocyanatexponerade män och kvinnor i polyuretanindustrin
Margareta Littorin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, har fått 2 534 600 kronor för att. att undersöka hur stor betydelse hudupptag av isocyanater har för exponering och sjukdom av isocyanater.

Kontaktuppgifter: Margareta Littorin, överläkare, Labmedicin Skåne, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Tel: 046173101
E-post: margareta.littorin@med.lu.se


Wallenberg Scholars

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, har utsetts till Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Han får ett femårigt stöd på 3 miljoner kronor per år. Tanken med utmärkelsen är att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

SKR-priset
"Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, delar årligen ut ett kemiteknikpris till en person som utmärkt sig på något vis inom kemiteknik. I år går priset till bioteknikprofessorn Rajni Hatti-Kaul vid Lunds Tekniska Högskola. Hon är programchef för det Mistrastödda forskningsprojektet Greenchem och prisas just för sina insatser inom området grön kemi." (ur nyhet på chemicalnet.se - läs hela nyheten (Nytt fönster) 

Pfizers Glaukompris
Ögonprofessorn Anders Heijll i Malmö har fått läkemedelsföretaget Pfizers Glaukompris för projektet "Individualiserad glaukomvård", som går ut på att anpassa behandlingen av grön starr till varje patients individuella behov och undvika både över- och underbehandling.

American Chemical Society
Kemiprofessor Björn O. Roos har fått American Chemical Society`s pris i teoretisk kemi. Priset delades ut postumt och han hedrades för sina bidrag inom kvantkemi samt för utvecklandet av nya teorier.

 

2009

Mjölkfrämjandets Stipendium
Dietisten Carina Trädgårdh Lynneryd vid Lunds universitet har fått Mjölkfrämjandets Stipendium 2009. Enligt motiveringen får hon stipendiet för att hon med tilltalande matbilder vill ”visa hur man kan introducera olika livsmedel från barnets första smakportioner till bra matval under det första levnadsåret”. Materialet som Carina Trädgårdh Lynneryd tagit fram kommer att kunna användas i samband med till exempel föräldrautbildningar.

Bröstcancerforskning
Forskningsavdelningen vid Onkologiska kliniken i Lund har erhållit en donation på 16.7M från Berta Kamprads stiftelse för SCAN-B (south Sweden Cancerome Analysis Network - Breast initiative), ett projekt som avser att införa ny molekylär genomisk teknologi i klinisk hantering av bröstcancer i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad tumörklassificering, diagnostik och riskbedömning, liksom en förutsägelse av behandlingseffekt för val av optimal behandling av den individuella bröstcancerpatienten. För mer information: ake.borg@med.lu.se

Sten von Friesens pris
Johan Mauritsson, docent på Avdelningen för Atomfysik, får Sten von Friesens pris på 80 000 kronor för att fortsätta utvecklingen av attofysik (studera händelseförloppet på elektronernas naturliga tidsskala, attosekundsskalan).

Crafoordska stiftelsen
Lunds universitet får 6 700 000 kr till Sekvenseringsutrustning 454-instrument. Dessutom får Musikhögskolan i Malmö 2 300 000 kr för inköp av flyglar och Historiska museet
500 000 kr till ett flexibelt montersystem.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Åtta forskare vid LU har fått stipendier från Svenska sällskapet för Medcinsk forskning. Marloes Dekker Nitert, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Johan Enquist, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, David Lindgren, Molekylär patologi Malmö och Therése Nordström Institutionen för laboratoriemedicin får bidrag för att forska på heltid under två år. Jan Marsal och Sophie Ohlsson vid Institutionen för kliniska vetenskaper får bidrag för att forska på halvtid under två år.

Ytterligare två heltidsstipendier delas ut till lundaforskarna Sebastian Albinsson, Experimentell medicinsk vetenskap
och Olga Kotova, Institutionen för kliniska vetenskaper genom Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut postdoktorala stipendier.
Under 2009 har totalt 35 unga medicinska forskare fått dela på drygt 21 miljoner kronor.

Läs mer på Sällskapets webbplats (Nytt fönster)

Wahlgrenska stiftelsen
Ulf Zander på Historiska institutionen får 75 000 kronor från Wahlgrenska stiftelsen för projektet ”En jämförelse av synen på förintelsen i Skandinavien och Storbritannien”.

Stiftelsen lämnar bidrag för att stödja medieutvecklingen och i år har sex stipendier delats ut.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet
Malin Malmsjö och David Gisselsson Nord har tilldelats vardera en halv miljon kronor i forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse.
Malin Malmsjö, Kliniska vetenskaper, arbetar med blodkärlsläckage i ögats näthinna som kan uppstå vid kärlsjukdomar som exempelvis diabetes, åderförkalkning och högt blodtryck och kan orsaka nedsatt syn eller blindhet.
David Gisselsson Nord, Laboratoriemedicin, arbetar med de förändringar av arvsmassan, kromosomerna, som sker i tumörceller.

Läkaresällskapets pris för yngre forskare
Mattias Collin har tilldelats Svenska Läkaresällskapets pris för yngre forskare och får möjlighet att ge en prisföreläsning på Rikstämman 25-27 november 2009 i Stockholm.

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
I år delade Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen drygt nio miljoner till vetenskap och forskning. I Lund fick följande forskare pengar från stiftelsen:

Hanne Sanders, historiska institutionen, 274 000 kronor, Jes Weinberg, historisk arkeologi, 80 000 kronor, Jenny Nord, arkeologi , 73 000 kronor, Åsa Berggren, arkeologi, 30 000 kronor, Ursula Geisler, avdelningen för musikvetenskap, 220 000 kronor, Ann-Charlotte Weimarck, 208 000 kronor och Max Liljefors, 63 000 kronor, båda på avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Anna Clara Törnqvist, litteraturvetenskap, 32 000 kronor, Katarina Bernhardsson, 16 000 kronor, litteraturvetenskap, Erik Hedling, 50 000 kronor, filmvetenskap, Bo Wendt, 50 000 kronor, nordiska språk, Paul Tenngart, litteraturvetenskap, 300 000 kronor, Emilia Ljungberg, 25 000 kronor, pressvetenskap, Kerstin Bergman, litteraturvetenskap, 23 000 kronor, Sara Kärrholm, litteraturvetenskap, 100 000 kronor, Per Erik Ljung, 40 000 kronor, litteraturvetenskap, Ann Sofi Ljung Svensson, 30 000 kronor, litteraturvetenskap, Henrik Rahm, nordiska språk, 16 000 kronor, Carina Sjöholm, Service Management, 50 000 kronor, Tomas Persson, kognitionsvetenskap, 150 000 kronor, Monne Wihlborg, avdelningen för omvårdnad, 63 000 kronor, Charlotte Leire, Internationella miljöinstitutet, 153 000 kronor, Marie Appelstrand, rättssociologi, 50 000 kronor, Anna Kemdal Pho, psykologi 135 000 kronor, Therese Nilsson, nationalekonomi, 55 000 kronor, Kari Nielsen, dermatologi och venereologi, 150 000kronor, Kajsa Landgren, omvårdnad, 83 000 kronor, Germund Hesslow, 380 000 kronor, associativ inlärning, John-Kalle Länsberg, pediatrik, 200 000 kronor, Niklas Nielsen, anestesiologi och intensivvård, 150 000 kronor, Malin Fex, diabetes och celiaki, 300 000 kronor, Frank Sundler, 250 000 kronor, neuroendokrin cellbiologi, Kristian Riesbeck, 189 000 kronor, medicinsk mikrobiologi, Maria Tyrberg, oftamologi, 200 000 kronor, Maria Alvarado-Kristensson, patologi, 200 000 kronor, Håkan Toresson, 200 000 kronor, experimentell hjärnforskning, Margareta Berglund, omvårdnad, 100 000 kronor, Per Carlsson, marinbiologi, 300 000 kronor, Nils Cronberg, växtekologi och systematik, 75 000 kronor, Markus Franzén, 190 000 kronor, zooekologi, Anders Persson, limnologi, Pål Axel Olsson, växtekologi och systematik, 100 000 kronor, Mats Ohlin, immunteknologi, Martin Stridh, 300 000 kronor, elektro- och informationsteknik, Christin Lindholm, datavetenskap, 275 000 kronor.

Läs mer om Krapperupsstifelsen

Gad Rausings pris
Eva Österberg, professor emeritus i historia, har fått Gad Rausings pris på 800 000 kronor för framstående humanistisk forskning. Priset får hon för sin "banbrytande och i eminent mening humanistiska historiska forskning om människors sociala och existentiella villkor".

Priset delas ut av Kungliga Vitterhetsakademien.

Håkan Frisingers stiftelse
Docent Pål Börjesson, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, har fått 250 000 kronor av Håkan Frisingers stiftelse. Han får priset för sin forskning om bioenergi och biodrivmedel, samt för att han sprider kunskap och samverkar med beslutsfattare i samhälle och näringsliv.

Forskningen handlar om biomassans roll i ett långsiktigt hållbart energisystem med fokus på energieffektivitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan.

Söderbergska priset 
Lennart Pålsson, professor emeritus, på Juridiska institutionen har fått Söderbergska priset inom rättsvetenskap på 1 miljon kronor. Priset får han för sina "synnerligen framstående vetenskapliga arbeten inom den internationella privaträtten”.

Läs mer om priset på Kungl.Vetenskapsakademin (Nytt fönster)

Årets Stora Gerontologipris
Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap, har fått Årets Stora Gerontologipris för sin ”utomordentliga insats inom området åldrande och äldre”.
I motiveringen står bl.a att ”Hon har ansvarat för flera större studier inom äldreområdet, och har en omfattande vetenskaplig produktion och har varit författare eller medförfattare till ett flertal läroböcker. Hennes insatser för att öka kunskapen om de äldres hälsa och livsvillkor har varit betydande, och hennes entusiasm och drivkraft har medfört att forskningen inom äldreområdet har förstärkts."

Läs mer om Sveriges Gerontologiska Sällskap (Nytt fönster)

Söderbergska handelspriset
Det Söderbergska handelspriset på 500 000 kronor går till professor Gunilla Jönson, LTH som får dela priset med Mats Abrahamsson, Linköpings universitet. De får priset för mångåriga forskningsinsatser och kunskapsspridning om logistik och förpackningar.

Juryn menar att deras insatser har bidragit till att handelsföretagen i Sverige kunnat utveckla effektiva och hållbara distributionsformer, som också stärkt företagens konkurrenskraft på marknaden. Priset delas ut den 11 maj för 21:a gången av organisationen Svensk Handel.

AkzoNobel Science Award
Professorerna Carl Borrebaeck och Thomas Laurell vid LTH belönas med Akzo Nobels Science Award på totalt 500 000 kronor. De två forskarna tilldelas priset för "banbrytande och gränsöverskridande forskning som omsatts till praktisk nytta inom det medicinska området och andra discipliner".

Läs mer om priset på AkzoNobels webbplats (Nytt fönster)

Rettigska priset
Ulla-Britta Lagerroth, professor em. i litteraturvetenskap, har tilldelats det Rettigska priset på 100.000 kr för ”inträngande analys och stor metodisk spännvidd karakteriserade studier av svensk litteratur och teaterkonst i samspel med andra konstarter från romantiken till den sena 1900-talsmodernismen”. Priset delas ut av Kungl. Vitterhetsakademien och kommer att överlämnas av kungen vid Akademiens högtidssammanträde den 20/3 i Riddarhuset.

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Emma Bentz vid Institutionen för arkeologi och antikens historia har fått 50 000 kronor för sin avhandling "I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt arbetsfält" som hon lade fram i höstas. 
Bentz kommer att få sitt pris vid akademiens högtidssammankomst den 20 mars 2009.

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Bodil Malmström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-01-27

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20