Om Forskningsservice - forskningsfinansiering

Kontakta oss

Forskningsservice (FS) skall bidra till att öka universitetets intäkter för forskning, såväl från nationella som internationella finansiärer. FS har ett särskilt ansvar för de ansökningar som rektor undertecknar, för ansökningar till Wallenbergsstiftelserna samt EU:s forskningsprogram och amerikanska statliga forskningsmedel. För att på bästa sätt ta tillvara universitetets intressen samarbetar vi med Juridiska avdelningen i avtalsfrågor och LUIS i kommersialiseringsfrågor.

Vi fungerar också som serviceorgan åt institutioner, fakulteter och universitetsledning i frågor som rör forskningsfinansiering.

Vad kan vi göra för forskare och forskargrupper?

 • diskutera projektidéer och försöka hitta finansiering, t.ex. från EU:s ramprogram
 • ge råd under skrivandet av ansökan och under kontraktsförhandling
 • hjälp att hitta rätt de dokument och uppgifter som efterfrågas
 • granska förslag om projektledning och budget som kommit från utomstående koordinator
 • hjälp att göra en projektbudget
 • diskutera, och om så behövs, hjälp att sätta upp en budget
 • ge råd och stöd under projekttiden, tex vid kostnadsredovisning
 • agera kontakt med EU-kommissionens tjänstemän
 • hålla seminarier om aktuella finansieringskällor

Övergripande arbete

 • att handlägga ansökningar och kontrakt till EU:s ramprogram och amerikanska statliga finansiärerenligt gällande handläggningsordningar
 • att handlägga ansökningar, kontrakt och projektredovisningar som rör nationella strategiska forskningsprojekt (Linnémiljöer, Strategiska forskningsområden mm) samt till Wallenbergstiftelserna
 • bevaka och informera om svenska och internationella källor för forskningsfinansiering
 • underhålla standard och riktlinjer för ekonomisk och övrig uppföljning och redovisning.
 • utbilda i rutiner för ansökningar, administration och redovisning av projekt
 • ta fram faktaunderlag, förslag till yttrande över remisser samt delta i aktiviteter av särskild art såsom benchmarking
 • bevaka och analysera förändringar i omvärlden som påverkar universitetets möjligheter till forskningsfinansiering och föreslå åtgärder och förändringar då behov uppstår.
 • representera universitetet vid t ex officiella besök, konferenser, nätverk
 • kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-12

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20