Mutor och bestickning 

 

Anställda och uppdragstagare vid universitetet utsätts ständigt för påverkan av andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter med omvärlden är nödvändiga.

Det är emellertid viktigt att processen är formellt korrekt och att gränserna för hur påverkan får se ut beaktas. Detta regleras till regelverken om mutor och bestickning. Reglerna gäller både offentlig och privat sektor, men enligt domstolspraxis blir bedömningen stängare inom offentlig sektor.


Vad är muta och bestickning?

Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som anställd/motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas.

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller uppdragstagare. Även att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en otillbörlig förmån betraktas som bestickning.


Vad säger lagen?

Bestämmelserna angående mutor och bestickning (korruptionsbrott) finns i Brottsbalken 17 kap 7 §,
17 kap 17 §, 20 kap 2 § samt 20 kap 5 §.

Den som gör sig skyldig till mutbrott och bestickning kan dömas till böter eller fängelse. Vidare kan arbetsrättsliga konsekvenser bli aktuella. Bestickaren och mottagaren av mutan kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens arbetsgivare.


Mitt ansvar som offentliganställd och anställd vid LU?

Offentligt anställda har ett särskilt ansvar vad gäller mutor och bestickning. Anställda eller uppdragstagare på Lunds universitet ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.


Vad göra om en förmån erbjuds?

Ställ frågorna:

 • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
 • Finns det koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
 • Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
 • Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Vilka förmåner är tillåtna?

Några exempel

 • Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
 • Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
 • Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom


Vilka förmåner är aldrig tillåtna?

Några exempel

 • Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande
 • Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
 • Borgensåtaganden eller skuldsättning
 • Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
 • Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
 • Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
 • Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor


Och övriga erbjudanden om förmåner?

Däremellan finns en gråzon där skälighetsbedömning alltid måste göras. Risken ökar med gåvans värde. Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. En gåva du avstått från kan du aldrig ångra!


Vem kan jag fråga om mutor och bestickning?

Ställ i första hand frågor till din närmaste chef. Kontaktperson på sektionen Personal är Jenny Palmgren.
Kom ihåg att ställningstagandet alltid är ditt eget. Att chef eller annan person ”godkänner” en förmån innebär inte garantier för att mutbrott är uteslutet.

En skrift som handlar om mutor och jäv har utgivits av regeringskansliet, se länk (Nytt fönster).

Du kan också ställa frågor till Institutet mot mutor, antingen via e-post imm@chamber.se eller per telefon 08-555 100 45.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20