Personuppgifter på webben


Det finns inga särskilda regler i personuppgiftslagen som gäller Internet utan personuppgiftslagens genrella regler om behandling av personuppgifter gäller.

Om personuppgifter finns i löpande text på en webbsida är det tillåtet att publicera uppgifterna så länge inte den person som uppgifterna avser kränks. Vad som får anses kränkande eller inte beror på hur känsliga uppgifterna är, vilken spridning de får, i vilket sammanhang de förekommer osv. Man måste göra en bedömning i det enskilda fallet.

När personuppgifter som publiceras på webben är strukturerade i ett register eller en databas är ska samtliga hanteringsregler i personuppgiftslagen tillämpas och huvudregeln är då att samtycke ska inhämtas från den person som uppgifterna avser. Harmlös information får dock publiceras utan samtycke från den registrerade personen. Ledning för bedömningen av vad som kan anses vara harmlösa uppgifter vid Lunds universitet kan hämtas nedan.

Uppgifter om studenter vid Lunds universitet

Studentens namn, vilken kurs denne är registrerad på och e-postadress som erhållits genom universitetets försorg kan normalt publiceras.
Däremot måste samtycke alltid inhämtas för publicering av tentamensresultat, telefonnummer, hemadress och foton.

Uppgifter om anställda vid Lunds universitet

Sådana uppgifter som är arbetsplatsrelaterade kan publiceras utan samtycke. Hit hör namn, befattning och arbetsuppgifter, tjänsteanknytning och officiell e-postadress.
Samtycke bör dock alltid inhämtas för publicering av hemadress, hemtelefon och foton.

Övriga uppgifter

Protokoll från institutionsstyrelser och andra beslutande organ kan inte utan föregående granskning läggas ut på Internet. Uppgifterna måste prövas enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och samtycke måste inhämtas för andra än uppenbart harmlösa personuppgifter.


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20