Personuppgiftslagen i korthet


Personuppgiftslagen (nedan PuL) har till syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. "Behandling" är ett brett begrepp och omfattar t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, sammanställning m.m.

I PuL finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Till stor utsträckning bygger skyddet mot den personliga integriteten i lagen på samtycke från och information till de registerrade personerna. I lagen finns också bestämmelser om bl.a. säkerhet för personuppgifter och rättelse av felaktiga personuppgifter. De allra flesta bestämmelserna i PuL behöver inte tillämpas vid behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som exempelvis löpande text, så länge behandlingen inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet.

För känsliga personuppgifter (uppgifter om hälsa, sexualliv, ras eller etniskt ursprung, politisk åskådning, religiös eller filosofisk övertygelse och medlemskap i fackförening) finns en särskild reglering i PuL. Även avseende personnummer gäller särskilda regler och strängare regler än för andra personuppgifter.

Personuppgiftslagen hittar du på Notisums webbplats (Nytt fönster)  


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20