Avtal – allmän information


Sektionen Juridik och dokumenthantering/Juridiska avdelningen upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan universitetet och externa företag, organisationer och myndigheter. De avtalstyper som vi arbetar med är bland annat:

 • Uppdragsforskningsavtal 
 • Samarbetsavtal
 • Konsortialavtal inom EU:s forskningsprogram
 • Material Transfer-avtal
 • Avtal med anställda 
 • Avtal om examensarbete
 • Industridoktorandavtal
 • Samarbetsavtal med andra universitet och högskolor avseende utbyte
 • Bidragsavtal
 • Avtal relaterade till Uppdragsutbildningsförordningen
 • Sekretessavtal
 • Letters of Intent/Memorandum of Understanding
 • Licensavtal
 • Konsultavtal

Nedan finns information som kan vara bra att veta när man ska träffa ett avtal med en extern part. Informationen är i första hand utformad efter uppdrags- eller samarbetsavtal, men gäller även i de flesta andra fall. Kontakta oss så tidigt som möjligt för att få bästa möjliga hjälp!

Vad vill Sektionen Juridik och dokumenthantering/Juridiska avdelningen veta?

Innan vi kan sätta igång att granska eller upprätta ett avtal behöver vi en del information. Ju tidigare vi får information om ett avtal desto bättre. En så utförlig beskrivning av situationen som möjligt underlättar arbetet för oss och sparar mycket tid i förhandlingen med motparten. Ett avtal som återspeglar den faktiska situationen och parternas avsikter är förutsebart och lätt att använda.

Det vi oftast frågar efter framgår av bilagda formulär. Fyll gärna i det och lämna över det när du kontaktar oss.

Frågor att besvara inför avtalsgranskning/avtalsupprättande (Word-dokument 36 kB - Nytt fönster)


Finns det mallavtal?

Ett bra avtal ska återspegla situationen det ska användas i. Därför är alla avtal också olika. Vi har ändå valt att ta fram ett standardavtal för det vanligast förekommande avtalet, uppdragsforskningsavtal.Kontakta gärna juridiska avdelningen för att få mallen.


Vilka villkor ska finnas i ett avtal?

Till grund för ett avtal om uppdrag eller samarbete med en extern part finns en projektbeskrivning. Denna ska tydligt avgränsa det arbete som ska utföras, hur det ska genomföras, tidplan och rapportering. Projektbeskrivningen utgör ramen för avtalet och är den viktigaste informationen om uppdraget/samarbetet som styr hur resten av avtalet ska se ut. Den kan alltså vara värd att lägga lite tid på.


Men det finns naturligtvis vissa villkor som typiskt sett återkommer i de flesta avtal och som är särskilt viktiga för universitetet. Det är till exempel villkor om ersättning, rätt till resultat, publicering, sekretess, skadestånd, uppsägningstid, tvistlösning.

Vad händer nu då?

När vi fått den information vi behöver, kontaktar vi motparten och för fram de synpunkter som är viktiga för universitetet och dess forskare. Du får information löpande. När förhandlingen är färdig skickar vi över avtalet till dig med kommentarer som den person som ska underteckna avtalet har att ta ställning till.   

Vem undertecknar?
Avtalets innehåll och dess ekonomiska värde, dvs den ekonomiska ersättning som LU totalt erhåller i avtalet, avgör vem som har behörighet att skriva under avtalet för Lunds universitet,  Vem som undertecknar avtalet framgår av nedanstående rektorsbeslut:

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (PDF 120 kB - Nytt fönster)

Diarieföring?
Ett avtal om forskningssamarbete med en extern part utgör ett ärende vid Lunds universitet som ska diarieföras på institutions- eller områdesnivå. Även den korrespondens som Sektionen Juridik och dokumenthantering/Juridiska avdelningen för med den externa parten under förhandlingen ska diarieföras i ärendet. Det är du som ansvarig för forskningsprojektet som har ansvar för att detta sker. Kontakta Registraturen vid Lunds universitet om du behöver mer information.

Du saknar behörighet för detta kalendarium.


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2015-02-05

Kontaktinformation

Juridiska avdelningen

E-post: sara.ljung@rektor.lu.se

Tel: 046-222 70 23

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20