Frågor och svar om delårsbokslut 2011


Lunds universitet visar för första halvåret 2011 ett underskott på 77 miljoner (överskott på 107 miljoner för samma period i fjol). För hela 2011 beräknas ett överskott på 90 mnkr.

Till delårsrapporten (nytt fönster)
För första gången på länge redovisar Lunds universitet ett underskott, betyder det att ekonomin har vänt?
De satsningar som universitetet har planerat och påbörjat genomförandet av börjar nu märkas ekonomiskt. Utöver de medel universitetet erhåller för varje års verksamhet finns också ett myndighetskapital som bland annat ska användas för dessa satsningar.

Vad är det för satsningar som avses?
Många institutioner satsar på att anställa personal. Ytterligare satsningar inom universitetet avser studiemiljöerna, uppbyggnad av Campus Helsingborg och forskningsinfrastruktur.

Hur ser resultatet ut för utbildning respektive forskning?
Vid delåret visar utbildningen ett underskott på 82 mnkr och forskningen ett överskott på 5 mnkr. I prognosen för året visar utbildningen ett underskott på 50 mnkr och forskningen ett överskott på 140 mnkr.

Varför visar forskningen ett överskott trots att vi gör satsningar även inom forskningsverksamheten?
Verksamheten har inte fullt ut vuxit i så stor omfattning som planerats, till exempel för att det tar lång tid att anställa nya lärare och forskare. Forskningen finansieras både av direkta anslag från utbildningsdepartementet och av externa bidrag som erhållits i konkurrens. Om det blir medel över av de anslag som vi får från utbildningsdepartementet måste det redovisas som ett överskott och vi får istället använda dessa anslag under kommande år.

Varför tror vi att vi ska visa ett överskott i prognosen för hela 2011 när vi visar ett underskott per 30 juni?
De två senaste åren har universitet visat stora överskott, och det tar tid att öka verksamhetsnivån (nivån på kostnaderna) bland annat för att det tar tid att anställa personal. För hela 2010 redovisades ett överskott på 405 mnkr och med ett överskott på 90 mnkr för 2011 skulle det innebära att stora delar av de planerade satsningarna också har blivit genomförda.

Per den 30 juni belastas resultatet med semesterlönekostnader på cirka 105 mnkr som är utjämnade (genom personalens uttag av semester) när året är slut. Därför brukar universitetet visa ett lägre resultat vid delåret än vid helåret.

Kommer vi att fortsätta att visa överskott även efter 2011?
I den planering som är gjord för 2012 till 2014 (det så kallade budgetunderlaget) visar universitetet underskott för de kommande åren. Genom att universitetet visar underskott minskar myndighetskapitalet, och vid utgången av 2014 planeras att myndighetskapitalet ska uppgå till 7 % av kostnaderna. Det är denna nivå på myndighetskapitalet som universitetsstyrelsen fastställt som långsiktigt hållbar.

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Elisabeth Pupp
Avdelningschef,
Budget och uppföljning,
sektionen Ekonomi

046-2227116

Elisabeth.Pupp@eken.lu.se  

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20