Frågor och svar om bokslut 2011 och budget 2012


Lunds universitet visar ett underskott på nio miljoner kronor för 2011. Underskottet fördelar sig med ett underskott på 104 miljoner kronor inom utbildningen och ett överskott på 95 miljoner kronor inom forskningen.

Totalbudgeten för 2012 visar ett underskott på 190 miljoner kronor fördelat på 110 miljoner kronor inom utbildningen och 80 miljoner kronor inom forskningen.

Universitetet visar underskott för 2011 och även i budgeten för 2012 – är det bra eller dåligt?
Eftersom universitetet under senare år har varit framgångsrikt i konkurrensen om anslag och externa bidrag har intäkterna ökat kraftigt. Kostnaderna har inte ökat i samma takt främst för att det tar tid att anställa personal. De senaste åren har därför visat stora överskott som nu kan användas för olika satsningar under kommande år genom att underskott redovisas.

Hur ska de tidigare överskotten användas?
Ute i verksamheten används överskotten främst till nyrekryteringar och till satsningar på studiemiljöer och forskningsinfrastruktur. Den universitetsgemensamma nivån finansierar strategiska satsningar som ämneslärarutbildningen och utbyggnaden av utbildningar vid Campus Helsingborg.

Varför visar utbildningen underskott redan 2011 medan forskningen fortfarande visar överskott?
Det är inom forskningen som intäkterna har ökat snabbast, så det blir också tydligast där att kostnadsökningen sker med viss fördröjning.
Inom utbildningen är intäkterna något lägre 2011 än 2010. Detta beror på att universitetet 2010 kunde få betalt för delar av den överproduktion som gjordes, men för 2011 sker överproduktionen utan någon ersättning. Istället kan delar av överproduktionen sparas för framtida utnyttjande.

Är det någon fakultet som visar särskilt stora över- eller underskott 2011?
Inom utbildningen visar den universitetsgemensamma nivån störst underskott eftersom satsningar har gjorts av myndighetskapitalet. Inom forskningen visar LTH, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten störst överskott.

Vilka är de största skillnaderna mellan utfall 2011 och budget 2012?
Den största skillnaden resultatmässigt är att kostnadsnivån inom forskningen har ökat så att LTH, naturvetenskapliga och medicinska fakulteten inte längre visar stora överskott.

Finns det någon risk att kostnaderna ökar mer än universitetet har råd med framöver?
De satsningar som görs av tidigare års överskott ska vara av engångskaraktär för att universitetet inte ska riskera att visa bestående underskott. Det kommer naturligtvis att vara mycket viktigt framöver att följa den ekonomiska utvecklingen så att eventuella signaler om bestående underskott fångas upp i tid.

Slutligen, prognosen för 2011 som upprättades per sista september visade ett överskott på fem miljoner kronor jämfört med verkligt underskott på nio miljoner kronor – kommentarer runt prognossäkerheten?
Det är tydligt att verksamhetens analys- och prognosarbete håller en hög nivå , betydligt högre idag än för några år sedan. Tack vare det blir ny ekonomisk information känd tidigare, planeringsförutsättningarna bättre och de ekonomiska resurserna kan användas mer optimalt.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Elisabeth Pupp
Avdelningschef,
Budget och uppföljning,
sektionen Ekonomi

046-2227116

Elisabeth.Pupp@eken.lu.se  

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20