Frågor och svar om bokslut 2010


Vilket resultat har Lunds universitet 2010?
Bokslutet för 2010 visar ett överskott på 405 mnkr, varav 110 mnkr från utbildning och 295 mnkr från forskning.

Hur kommer det sig att vi har ett så stort överskott?
Universitetet har under senare år varit mycket framgångsrikt i konkurrensen om anslag och externa bidrag och intäkterna har därigenom ökat kraftigt. Kostnaderna har inte ökat i samma takt eftersom det tar tid att anställa professorer, lärare och forskare. Det råder också sparsamhet och försiktighet i organisationen vilket leder till att många enheter visar små överskott som sammantaget blir stora.

Är det bra att vi går med så mycket plus?
Våra pengar ska användas till att bedriva verksamhet och inte för att göra ett stort plusresultat, men överskottet stärker universitetets ekonomi och kommer att användas för framtida satsningar.

Var i organisationen har överskottet uppkommit?
De tre största överskotten finns på Medicinska fakulteten (102 mnkr), LTH (79 mnkr) och naturvetenskapliga fakulteten (66 mnkr).

Får universitetet behålla pengarna och vad kan de i så fall användas till?
Ja, universitetet får behålla pengarna men det finns alltid en risk att regeringen minskar framtida anslag.

En stor del av pengarna är tänkta för medfinansiering av pågående forskningsprojekt. Genom att pengarna behålls inom universitetet finns de tillgängliga för medfinansiering även framöver.

Kan överskottet användas till att fylla hål på institutioner och avdelningar som har ett underskott?
Ja, men ett sådant beslut måste fattas av dem som har beslutanderätt över pengarna. Inom forskning ligger till exempel merparten av överskottet på institutionsnivå.

Resultatet har visat på stort överskott flera år i rad, vad kan universitetet göra för att nå önskad balans mellan intäkter och kostnader?
En viktig åtgärd är att skapa goda planeringsförutsättningar så att våra verksamheter vågar anställa och investera. Den ekonomiska styrningen och verksamhetsuppföljningen måste förbättras och under våren kommer ett arbete med denna inriktning att starta upp.

De olika fakulteterna har tagit fram planer för vilka satsningar som ska genomföras fram till och med 2014 då större delen av de senaste årens överskott ska vara förbrukad.

En del av de senaste årens överskott ska bland annat användas för satsningar i form av finansiering av MAX IV och ESS AB, uppbyggnad av Campus Helsingborg samt andra satsningar inom utbildningen.

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Elisabeth Pupp
Avdelningschef,
Budget och uppföljning,
sektionen Ekonomi

046-2227116

Elisabeth.Pupp@eken.lu.se  

 

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20